خانه‌ی یکپارچه‌سازی برای کودکان بدون همراه

ارائه‌کننده خدمات: Jesuit Refugee Service – JRS

 

    • سرپناه برای کودکان بدون‌همراه (افراد تا 14 سال)

فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی برای کودکانی که در خانه‌های یکپارچه‌سازی زندگی می‌کنند

اطلاعات اضافی:

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره معیارهای احراز صلاحیت به JRS ایمیل بدهید.

زبان‌هایی که به آن‌ها صحبت می‌شود

انگلیسی