Pravni tim Beogradskog centra za ljudska prava učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Prava deteta u izbegličkoj krizi i digitalnom prostoru“, koja je održana 3. i 4. novembra 2016. godine u Talinu, u Estoniji, pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Ova konferencija predstavljala je odličnu priliku da se pravnici Beogradskog centra upoznaju sa predstavnicima drugih međunarodnih i nevladinih organizacija koje pružaju zaštitu izbeglicama i migrantima, ali i da saznaju više o primerima dobre prakse kada je u pitanju postupanje prema deci izbeglicama i iznalaženje trajnih rešenja za njihovu zaštitu.

Deca spadaju u naročito ranjivu grupu izbeglica i migranata, a opasnosti od zloupotrebe i zlostavljanja na izbegličkoj ruti dodatno se uvećavaju u slučajevima u kojima deca putuju sama. Prema statističkim podacima UNHCR, deca čine trećinu svih izbeglica koje su od početka 2016. godine pristigle u Grčku i Italiju, a broj nepraćene i razdvojene dece znatno se povećao u poređenju sa prethodnim godinama. Iako države imaju obavezu da štite prava deteta i da postupaju u skladu sa procenom najboljeg interesa deteta, od toga se u praksi često odstupalo zbog velikog broja osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom koje su svakodnevno pristizale u Evropu, kao i nedovoljnih kapaciteta sistema socijalne zaštite da pruže sveobuhvatnu zaštitu povećanom broju dece izbeglica.