Opšti komentar br. 4 (2017) o primeni člana 3 Konvencije u vezi sa članom 22 Komiteta protiv torture UN
Alternativa internog bega ili internog preseljenja u kontekstu člana 1A(2)
Beleška o zabrani proterivanja ili vraćanja silom
Klauzule o prestanku statusa (1999)
Komplementarni vidovi zaštite (2001)
Ponovno okupljanje izbegličkih porodica (1993)
Pravični i brzi postupci azila (1994)
Prestanak izbegličkog statusa prema članu 1c(5) i (6) Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine (2003)
Prihvat tražilaca azila, uključujuci standarde postupanja u kontekstu pojedinačnih sistema azila (2001)1
Primena klauzula o isključenju, član 1F Konvencije o statusu izbeglica
Pripadnost određenoj društvenoj grupi u kontekstu člana 1A(2
Proganjanje vezano za polnu određenost u kontekstu clana 1A(2)
Religijski utemeljeni zahtevi za izbeglički status prema ćlanu 1A(2)
Revidirane smernice o kriterijumima i standardima koji se prImenjuju u vezi sa pritvorom lica koja traže azil (1999)
Spajanje porodice u kontekstu preseljenja u treće zemlje i integracije
Srbija kao zemlja azila - Zapažanja o položaju tražilaca azila i korisnika međunarodne zaštite, 2012
Tumačenje clana 1. Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine
UNHCR Guidelines on Determing Best Interest of the Child
UNHCR-2015-Global Strategy Implementation Report-Online Version
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR br. 22 (XXXII) - Zaštita tražilaca azila u situacijama masovnog priliva
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR-a br. 8 (XXVIII)- Utvrđivanje izbegličkog statusa
Zaključak izvršnog komiteta UNHCR-a br. 15 (XXX)- Izbeglice b
Zaključak izvršnog komiteta UNHCR-a br. 24 (XXXII)- Porodično okupljanje
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR-a br. 28 (XXXIII)- Uloga UNHCR u nacionalnom postupku utvrđivanja statusa izbeglica
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR-a br. 30 (XXXIV)- Problem očigledno neosnovanih ili lažnih zahteva za izbeglički status ili azil
Zakljucak Izvrsnog komiteta UNHCR-a br. 88 (L)- Zastita izbegličke porodice
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR-a br. 44 (XXXVII)- Pritvor izbeglica i tražilaca azila
Zaključak Izvršnog komiteta UNHCR-a br. 58 (XL)- Problem izbeglica i tražilaca azila koji se na nepropisan način sele iz zemlje u kojoj im je dodeljeno utočište