Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

DonatorMeđunarodna organizacija za migracije

Trajanje projekta: 1. april – 30. septembar 2019. godine

 

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata.

Ovaj projekat nastoji da proširii usluge zaštite u zajednici koje se pružaju ugroženim migrantima kroz izgradnju kapaciteta centara za socijalni rad, opštinskih kancelarija za mlade i drugih aktera. Poboljšanjem pristupa i dostupnosti usluga socijalne zaštite i programa zaštite u zajednici migrantska populacija će biti manje ugrožena i verovatnije će se integrisati u srpsko društvo.

Beogradski centar za ljudska prava će raditi na poboljšanju kapaciteta lokalnih aktera koji rade sa migrantima i posebno decom bez pratnje kroz niz treninga o pravima deteta.

Postojeći modeli socijalne zaštite će se procenjivati kroz participativno istraživanje. Istraživanje će biti usmereno i na migrante i pružaoce usluga, sa fokusom na ugrožene grupe i sa pažnjom na rodno osetljiva pitanja. Terensko istraživanje kroz fokus grupe i individualne dubinske intervjue sa migrantskom populacijom i stručnjacima biće sprovedeno kao deo inkluzivnog i participativnog procesa. Biće kreiran model održive strategije za bolju koordinaciju usjerenu na lokalnu zaštitu i pružaoce psihosocijalnih usluga, uključujući centre za socijalni rad, kancelarije za mlade, nevladine organizacije i institucije. Strategija će ponuditi jasna pravila ponašanja među različitim državnim institucijama, koje su uključene u sistem zaštite migranata.

Omladinski radnici će dobiti obuku o međunarodnom pravu i socijalnim pravima migranata kako bi stekli razumevanje njihovih posebnih potreba i ranjivosti. Nastavni plan i program obuke će se sastojati od sledećih tema: prava izbeglica, rad s mladim izbeglicama, terenska i odvojena metodologija, integracija izbeglica kroz aktivnosti omladinskog rada, socijalna uključenost i kohezija i međusektorska saradnja.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2019 – decembar 2019

 

U 2019. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji.Uočivši potrebu za dodatnom zaštitom dece bez pratnje i unapređenje postupka azila prema potrebama ranjivih grupa, pravni tim Beogradskog centar za ljudska prava proširen je sa pravnim savetnikom specijalizovanim za prava dece. Pravni savetnik za prava dece će pružati informisanje, pravno savetovanje i podršku tokom postupka azila na način koji je prilagođen deci, a u skladu sa međunarodnim standardima.

Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u oblasti azila putem seminara i treninga. Aktivnosti zagovaranja biće preuzete u cilju poboljšanja postupanja organa Republike Srbije kada je reč o pristupu postupku azila i funkcionisanju sistema azila kao i mehanizmima za integraciju osoba koje su u Republici Srbiji dobile azil. Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno obilazi centre za azil i prihvatne centre i pruža besplatno pravno savetovanje.

Pored zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima Republike Srbije, Beogradski centar za ljudska prava će se baviti strateškim zastupanjem pred međunarodnim institucijama uključujući Evropski sud za ljudska prava i mehanizme Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava radi rešavanja sistemskih problema.

Projektne aktivnosti biće usmerene i na podizanje svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na zagovaranju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme i prikupljanju informacija o zemljama porekla. Analiza odluka u postupku azila daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Centar će periodično objavljivati pravne analize i izveštaje o sistemu azila u Republici Srbiji, koji će biti dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Od ove godine rad na integraciji proširen je kroz program rada sa mladim izbeglicama. Kroz zajedničke kreativne radionice mladi iz izbegličke i lokalne populacije će raditi na stvaranju animiranog filma. Cilj zajedničkih aktivnosti izbegličke i lokalne populacije je razbijanje predrasuda među mladim generacijama, pospešivanje dijaloga među različitim kulturama i ohrabrivanje mladih da budu aktivni, razvijaju svoje talente i steknu dodatne veštine.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva sa ekspertizom u oblasti azila i migracija biće dodatno produbljena i kroz Balkanski savet za izbeglice migracije.

Upoznavanje lica koja su dobila utočište na teritoriji Republike Srbije sa srpskom kulturom, istorijom i ustavnim uređenjem

Donator:  Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Trajanje: 1. jul 2018 – 31. decembar 2018.

Program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja licima kojima je priznato pravo na azil sprovodi se sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u skladu sa Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na azil. Program obuke traje 30 časova i obuhvata oblasti geografije, istorije, kulture, ljudskih prava i ustavnog uređenja. Za polaznike koji ne znaju srpski jezik obezbeđen je prevod na arapski jezik. Osim obuke u učionici predviđene su i tematske posete muzejima poput Narodnog muzeja, Etnografskog muzeja kao i institucijama poput Narodne skupštine, Zaštitnika građana i RTS-a. Osnovni deo obuke sprovodi se u Kući ljudskih prava i demokratije.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

DonatorKancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2018 – decembar 2018

Tokom 2018. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila, i prikupljanje informacija o zemljama porekla.

Monitoring procesa donošenja odluka, kao i uvid u sve pojedinačne odluke daće jasnu sliku o stepenu poštovanja standarda ljudskih prava na čije poštovanje se Republika Srbija obavezala. Centar će periodično objavljivati pravne analize i izveštaje o sistemu azila u Srbiji, koji će biti dostupni i na sajtu www.azil.rs.

Beogradski centar nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u oblasti azila putem seminara i treninga. Zagovaraćemo za promene i poboljšanje u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil.

Regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se bave sistemima azila i migracija, posebno će biti u fokusu 2018.godine.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće da, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno obilazi centre za azil u kojima su smešteni tražioci azila i pruža usluge besplatne pravne pomoći i savetovanja.

Saradnja sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije, nastaviće se kroz Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, koji je sprovodio aktivnosti i u oblasti zaštite prava migranata, tražilaca azila i izbeglica.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017

I u toku 2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila.

Beogradski centar nastaviće da intenzivno zagovara promene i poboljšanje u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil, budući da je ta oblast zapostavljena još od stupanja na snagu Zakona o azilu 2008. godine. Tokom 2017. godine, u saradnji sa UNHCR i drugim nadležnim organima, fokusiraćemo se  na realizaciju programa i mera koje predviđa Uredba o načinu uključivanja lica kojima je priznato pravo na utočište u društveni, privredni i kulturni život Srbije, koja je usvojena u decembru 2016.godine.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava nastaviće, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, da redovno prati stanje u centrima za azil u kojima su smešteni tražioci azila i da ukazuje nadležnim organima, UNHCR i nevladinim organizacijama na potrebe tražilaca azila.

Beogradski centar nastaviće da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti putem seminara, treninga i objavljivanjem stručnih publikacija. U saradnji sa stručnim organizacijama i medijima, zagovaraćemo za profesionalno i odgovorno izveštavanje na temu migracija i azila.

Saradnja sa institucijom Zaštitnika građana Republike Srbije, nastaviće se kroz Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, koji će u okviru ovog projekta sprovoditi aktivnosti u cilju zaštite prava migranata, tražilaca azila i izbeglica.

Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju

 

Donator: Fondacija „Ana i Vlade Divac” sredstvima Evropske unije

Trajanje: jun 2016 – decembar 2018

Opšti cilj projekta jeste doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava migranata, tražilaca azila i izbeglica koje se nalaze na teritoriji Srbije i Makedonije.

Nosilac ovog regionalnog projekta je Fondacija „Ana i Vlade Divac”, a partneri na projektu su, pored Beogradskog centra za ljudska prava, Udruženje samarićanskih radnika (ASB), Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije (MHC) i Novosadski humanitarni centar (NSHC).

Jedna od glavnih aktivnosti na projektu je formiranje mreže partnera i jačanje kapaciteta 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Makedonije i Srbije, koje pružaju pomoć migrantima i izbeglicama. Uspostavljanje regionalne mreže organizacija civilnog društva doprineće unapređenju njihovih sposobnosti da postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata i izbeglica, koristeći posebni mehanizam koji će biti razrađen u okviru projekta.

Zaštita izbeglica u Istočnoj Srbiji

Donator: Međunarodni komitet spasa

Trajanje: mart 2017 – maj 2018

Cilj projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica, koje borave u prihvatnim centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Divljani i Bosilegradu. Beogradski centar za ljudska prava će u okviru ovog projekta u prihvatnim centrima u Istočnoj Srbiji pružati informacije i pravne savete izbeglicama i migrantima o postupku azila i njihovim pravima, deliti humanitarnu pomoć najugroženijim grupama izbeglica, ojačavati mehanizam upućivanja izbeglica na usluge koje su im potrebne i doprinositi povećanju sposobnosti lokalnih organizacija da odgovore na izazove izbegličke krize. Jedna od bitnih karakteristika projekta je razvijanje međunarodne saradnje sa Mađarskim helsinškim odborom, kroz razmenu informacija i zajedničko zagovaranje pred međunarodnim i nacionalnim telima u cilju unapređenja položaja izbeglica

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

 

Donator: OXFAM Italia

Trajanje: januar 2017 – maj 2017

Projekat je imao za cilj da pruži podršku izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica. Projekat je unapredio profesionalne kapacitet mladih novinara koji su na početku profesionalne karijere za praćenje i izveštavanje o pitanjima od značaja za promociju ljudskih prava i razvoj vladavine prava, kroz promovsanje uloge medija u podizanju svesti javnosti o pitanjima upravljanja migracijama i izgradnje sistema azila i omogućavanje povezivanja mladih novinara sa pravnim stručnjacima, donosiocima odluka iz državnih tela i međunarodnih organizacija, novinarima, itd.

Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi

 

Donator: Međunarodni komitet spasa i Odeljenje za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Opšti cilj ovog projekta bila je zaštita nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, kako migranata tako i izbeglica, prvenstveno kroz pružanje pravne pomoći i informacija o sistemu azila i njihovim pravima u Srbiji, kao i kroz prikupljanje informacija koje su bitne za iznalaženje sigurnijih puteva za spajanje sa članovima njihove porodice ili pružanja pomoći u pogledu ostvarivanja drugih oblika trajnih rešenja. Posebna pažnja pridavana je onoj deci koja nisu ušla u postupak azila, te im je zbog toga u praksi uskraćivan čitav niz prava. Tim Beogradskog centra za ljudska prava redovno je posećivao mesta neformalnog okupljanja gde su boravila nepraćene i razdvojena deca, kao i sve centre za azil i prihvatne centre, a prilikom poseta, pored pružanja pravne pomoći, analizirani su uslovi u kojima deca borave i davani predlozi za poboljšanje, vršena je preliminarna identifikacija posebno ranjive dece i usmeravanje ka relevantnim pružaocima pomoći. U periodu implementacije, tim Beogradskog centra za ljudska prava pravno je savetovao nekoliko stotina dece, među kojima preko 300 bilo bez pratnje zakonskih staratelja.

Cilj projekta bio je i ojačavanje kapaciteta relevantnih državnih organa, nezavisnih institucija i organizacija civilnog društva, koje su aktivne u polju pružanja zaštite nepraćenoj deci. Organizovano je pet radnih sastanaka širom Srbije (u Beogradu, Subotici, Šapcu i dva puta u Nišu), na kojima je razgovarano o međunarodnim i domaćim standardima u oblasti prava deteta, predstavljen je položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, a kroz razgovore u radnim grupama, definisane su preporuke za dalje unapređenje prakse zaštite nepraćene ili razdvojene dece izbeglica. U ovom procesu učestvovalo je preko sto predstavnika relevantnih državnih institucija i civilnog sektora, nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava, i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija. Posebne oblasti o kojima se razgovaralo i u odnosu na koje su usvojene preporuke su bile: prvi kontakt sa nepraćenom decom izbeglicama i standardi, međuresorska saradnja, alternativna briga, i žrtve: identifikacija i postupanje. Iako su inicijalno definisane ove četiri oblasti, iskristalisala se potreba da se identifikuje i peta, posebna oblast, a to je integracija dece i pravo na obrazovanje. Na radnom sastanku koji je organizovan u Beogradu 22. maja 2017. godine, razmotrene su sve preporuke do kojih su došli učesnici prethodnih sastanaka, te date konačne preporuke za unapređenje prakse, koje su postale sastavni deo dokumenta „Položaj nepraćene i razdvojene dece u Srbiji“. Pomoć i podršku projektnom timu u realizaciji ovih aktivnosti pružila je Prof. dr Nevena Vučković Šahović, član Komiteta za prava deteta (2003-2009).

Projekat je omogućio podizanje kapaciteta i Beogradskog centra za ljudska prava, naročito za veštine organizacije, planiranja i sprovođenja treninga, analize relevantnog domaćeg i međunarodnog zakonodavstva i standarda, analize stanja u kome se u Srbiji nalaze nepraćena i razdvojena deca izbeglice i migranti, formulaciju i usaglašavanje opštih i posebnih preporuka, istraživanje dobre prakse u Srbiji i u drugim zemljama, i za aktivnosti međunarodnog zagovaranja. Projektni tim imao je priliku i da učestvuje u međunarodnim procedurama za nadzor i zaštitu ljudskih prava, kroz podnošenje priloga za alternative izveštaje (Komitet za prava deteta, Komitet za ljudska prava, Savet za ljudska prava UN). Pored toga, članovi tima su imali brojne razgovore u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije i relevantnih organizacija koje se bave zaštitom dece, tokom kojih su isticani ključni izazovi u zaštiti nepraćene i razdvojene dece, sa kojima se Srbija suočava, ali su takođe razmatrani načini kako da, zajedničkim delovanjem, dovedu do pozitivnih promena kada je u pitanju pružanje zaštite ovoj, naročito ranjivoj, grupi dece.

Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

 

Donator: OXFAM Italia i UN Women

Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta sproveo istraživanje o položaju žena i devojčica izbeglica i migrantkinja posle zatvaranja tzv. balkanske izbegličke rute, čiji su glavni nalazi predstavljeni na dva okrugla stola u Beogradu i Subotici. Beogradski centar je izradio i pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti, koja je predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica.

Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

 

Donator: Međunarodni komitet spasa i Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta bio je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji.Beogradski centar za ljudska prava sproveo je aktivnosti usmerene na tri ključne oblasti, a to su:

  • Koordinacija rada implementacionih partnera organizacije Međunarodni komitet spasa kada je u pitanju zaštita izbeglica u Dimitrovgradu,
  • Izgradnja mehanizma upućivanja izbeglica i njihovog povezivanja sa institucijama i organizacijama civilnog društva, kako bi se obezbedila adekvatna oravna zaštita izbeglica,
  • Jačanje kapaciteta lokalnih institucija koje pružaju usluge izbeglicama.

Beogradski centar za ljudska prava je, u okviru ovog projekta, sproveo obuku za predstavnike organizacija koje se bave zaštitom izbeglica u Dimitrovgradu, kako bi se upoznali sa osnovama izbegličkog prava, prava na azil u Srbiji, principima border-monitoringa, sistemom identifikacije žrtava trgovine ljudima, kao i drugim temama od značaja za posao kojim se bave.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

 

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2016 – decembar 2016

I u toku 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava je uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pružao besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Beogradski centar je tokom 2016. godine zastupao 331 stranca u postupku azila dok je oko 3.000 izbeglica dobilo pravne savete u vezi mogućnosti traženja azila u Srbiji. U istom periodu Beogradski centar podneo je nekoliko predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, kao i par ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije, a u cilju zaštite prava tražilaca azila.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava je, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno pratio stanje u centrima za azil u kojima su smešteni tražioci azila i ukazivao nadležnim organima, UNHCR i nevladinim organizacijama na potrebe tražilaca azila.

Beogradski centar je intenzivno zagovarao promene i poboljšanja u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil, budući da je ta oblast suštinski zapostavljena još od stupanja na snagu Zakona o azilu 2008. godine. Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa UNHCR, aktivno nastojao da pomogne ljudima koji su dobili azil da se integrišu u srpsko društvo.

Beogradski centar je nastavio da u toku 2016. godine sarađuje sa nadležnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti putem seminara, treninga i stručnih publikacija. Beogradski centar je u saradnji sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda sastavio i objavio priručnik “Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnog postupku” koji je predstavljen sudijama na četiri okrugla stola, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Takođe, Beogradski centar je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovao obuku za sudije Prvog, Drugog, i Trećeg osnovnog suda kao i za Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na temu “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Pored toga, održano je nekoliko obuka za nevladine organizacije i studente, a pravnici Beogradskog centra učestvovali su na mnogim okruglim stolovima i međunarodnim i domaćim konferencijama na temu izbegličkog prava i aktuelnih pitanja izbeglištva.

Tokom 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo je javne rasprave povodom izrade nacrta Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o strancima. Beogradski centar je bio aktivno  uključen u obe javne rasprave i podneo je pisane komentare Ministarstvu unutrašnjih poslova o oba propisa. U istoj godini, a u cilju izveštavanja, zagovaranja sistemskih promena i unapređenja položaja tražilaca azila, predstavnici Beogradskog centra prisustvovali su na 96 sastanaka sa različitim domaćim i međunarodnim akterima i 46 puta su gostovali u različitim medijma. U okviru projekta objavljena su četiri periodična izveštaja o pravu na azil u Srbiji i godišnji izveštaj “Pravo na azil u Republici Srbiji 2016”.

Jačanje kapaciteta Beogradskog centara za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize

Donator:  Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

Trajanje:  decembar 2015 – decembar 2016

Cilj ovog projekta bio je povećanje sposobnosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava za efikasno pružanje pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila kako bi adekvatno mogli da doprinesu unapređenju položaja izbeglica u Srbiji kroz direktno pružanje pravne pomoći i istraživanje u kojoj je meri postupak azila u Srbiji usklađen sa međunarodnim standardima ljudskih prava.Projekat je omogućio Beogradskom centru za ljudska prava da angažuje veći broj pravnika i unapredi njihove sposobnosti kako bi na taj način što veći broj izbeglica dobio relevantne informacije o njihovim pravima i adekvatnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima. Projektni tim je prošao kroz ukupno osam treninga o upravnom postupku, zaštiti nepraćene dece u kriznoj situaciji, praksi Evropskog suda za ljudska prava, strateškom zastupanju i zagovaranju, proceni zahteva za azil, zastupanju tražilaca azila pred Ustavnim sudom Srbije, integraciji izbeglica i primerima dobre prakse u ovoj oblasti, i zaštiti ljudskih prava izbeglica. Treninge su održali istaknuti stručnjaci iz ovih oblasti.

Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila u Srbiji

 

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2015 – decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava je u 2015. godini nastavio uspešnu četvorogodišnju saradnju sa Kancelarijom UNHCR u Srbiji. Redovnim posetama centrima za azil, tim Beogradskog centra bio je u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za zaštitu njihovih prava. Kroz nadgledanje procesa donošenja odluka, kao i uvida u sve pojedinačne odluke, Beogradski centar za ljudska prava će utvrditi stepen poštovanja standarda ljudskih prava u Srbiji. Pravni tim Beogradskog centra razgovarao je s potencijalnim tražiocima azila kako bi im u potpunosti predstavio njihova prava i obaveze, a sve osobe koje su izrazile nameru da traže azil imale su priliku da dobiju punu podršku i pomoć. Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra  bila je usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila i prikupljanje informacija o njihovim zemljama porekla. Tim Beogradskog centra je pored toga uspostavio saradnju s Pravnom klinikom za izbegličko pravo i Pravnim fakultetom u Beogradu, pri čemu je mladim, budućim pravnicima prenosio svoje znanje i iskustvo.

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – treća godina

 

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: Decembar 2014 – Decembar 2015

Beogradski centar za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku bili su partneri Grupi 484, nosiocu ovog projekta, čiji je cilj bio da obezbedi praktična rešenja za goruća pitanja iz oblasti politike azila i migracija. Prvenstvena pažnja pridavana je zagovaranju kod narodnih poslanika kako bi se postigla saglasnost oko neophodnih zakonodavnih promena, zasnovanih na nacrtu Zakona o azilu koji su 2014. godine predložile organizacije civilnog društva. U okviru projekta organizovana su tri sastanka stručnjaka na kojima se razgovaralo o temama od značaja za izmene Zakona o azilu. Kao sredstvo zagovaranja neophodnih promena iskorišćen je Nacionalni Akcioni plan za Poglavlje 24, a članovi zagovaračke grupe su, uz pomoć međunarodnih stručnjaka, razvili metodologiju i pokazatelje za merenje postignutog napretka. Za potrebe lokalnih institucija, uključujući i organizacije civilnog društva, odštampan je praktični priručnik sa svim koracima i radnjama koje se moraju preduzimati prema migrantima i licima koja traže azil. Priručnik je predstavljen u pet gradova. Pored toga, u mestima sa najvećim brojem tražioca azila, kroz različite društvene događaje građanima je predstavljena kultura i način života u zemljama iz kojih tražioci azila i migranti najčešće dolaze.

Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije

 

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Holandski savet za izbeglice u Amsterdamu

Trajanja projekta : novembar 2014 – april 2016

Cilj projekta bilo je unapređenje sistema azila kroz podizanje svesti svih značajnih činilaca koji se bave ovom temom, kao i razvijanje migracione politike i politike azila u Srbiji u kontekstu evropskih integracija i postavljanje ove teme među političke prioritete.Kako bi se postigao ovaj cilj, Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice, partnerima i kolegama iz civilnog sektora iz Makedonije i Hrvatske, organizovao studijsku posetu Holandskom savetu za izbeglice kako bi se pravnici Beogradskog centra bolje upoznali sa sistemom azila, integracionom politikom i ulozi organizacija civilnog društva u integraciji lica koja su dobila međunarodnu zaštitu. Takođe, Beogradski centar je sproveo dva stručna treninga za predstavnike organizacija civilnog društva na temu zagovaranja u oblasti azila i integracije lica koja su dobila međunarodnu zaštitu i održavao redovne sastanke sa narodnim poslanicima i odbornicima na lokalnom nivou, sa idejom da se organizuje i javno slušanje u Narodnoj skupštini o stanju u oblasti azila kako bi se ova tema postavila među političke prioritete u narednim godinama. U toku projekta organizovana je međunarodna konferenencija o pravu na azil i integraciji lica sa međunarodnom zaštitom, na kojoj je predstavljena publikacija „Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije – Izazovi i praksa odabranih drzava u procesu integracije izbeglica. Tim Beogradskog centra objavio je nekoliko stručnih radova o politikama integracije u regionu sa preporukama za dalji razvoj i usklađivanje sa evropskim standardima. U cilju upoznavanja šire javnosti sa problemima sa kojima se susreću tražioci azila u Srbiji, snimljen je i javno prikazan dokumentarni film.

Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji – ka daljem napretku

 

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Trajanje: april 2013 – septembar 2014

U cilju unapređenja i daljeg razvoja rezultata prethodnog projektnog ciklusa, u okviru ovog projekta izrađene su konkretne i praktične preporuke za promenu prakse u oblasti azila i readmisije u Srbiji. Projekat su, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava, sprovodile partnerske organizacije Grupa 484 i Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Projekat je promovisao efikasno upravljanje migracijama kroz veći angažman organizacija civilnog društva i osnaživanje njihovih aktivnosti na lokalnom nivou. Petnaest organizacija civilnog društva formiralo je dve tematske grupe, za azil i za readmisiju, koje su osnovane još tokom prve projektne godine. Aktivnosti tematske grupe za azil se sastojale su se iz tri programa: unapređenje zakonodavnog okvira, uključivanje lokalnih organizacija civilnog društva, i podsticanje javnih rasprava o prihvatu migranata i o toleranciji. Tematska grupa za readmisiju se bavila problemima novih tražilaca azila iz Srbije i pitanjem održivog društvenog odgovora kroz nove mere politike zapošljavanja, uključujući mogućnost obavljanja sezonskog rada u pojedinim zemljama članicama EU.

Oko 25 organizacija civilnog društva prošlo je kroz osnovni trening o azilu i migracijama. Organizacije civilnog društva, centralna i lokalna vlast su takođe učestvovali na javnim raspravama, konsultacijama i diskusijama na kojima se, kroz aktivnosti tematskih grupa, čuo i glas tražilaca azila, migranata bez dokumenata i drugih ranjivih grupa.

Pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila

 

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2012 – decembar 2014

Beogradski centar za ljudska prava je uz podršku UNHCR u toku 2012. i 2013. godine sprovodio projekat usmeren na obezbeđivanje adekvatne pravne i psihološke pomoći tražiocima azila u Srbiji. Redovnim posetama centrima za azil, tim Beogradskog centra bio je u stalnom kontaktu s tražiocima azila, ali i s državnim organima koji su nadležni za ovo pitanje. Putem praćenja procesa donošenja odluka, kao i uvidom u sve pojedinačne odluke vršen je nadzor nad stepenom poštovanja standarda ljudskih prava na koje se Republika Srbija obavezala. Pravni tim Beogradskog centra je u toku poseta centrima za azil razgovarao sa potencijalnim tražiocima azila kako bi im predočio njihova prava i obaveze, a svako ko podnese zahtev za azil u Republici Srbiji mogao je da dobije punu pravnu podršku i pomoć.

Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra bila je usmerena ka podizanju svesti građana i nadležnih organa o položaju tražilaca azila u Srbiji, na promociju novih i adekvatnih rešenja za uočene probleme, kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila i prikupljanje informacija o zemljama porekla. Takođe, tim Beogradskog centra je sarađivao s Pravnom klinikom za izbegličko pravo Pravnog  fakulteta u Beogradu, gde su mladim, budućim pravnicima predstavljane osnove izbegličkog prava, prava izbeglica i teškoće sa kojima se susreću prilikom njihovog ostvarivanja.