17.11.2020.

Povod za usvajanje ovog važnog dokumenta kao smernice za prevenciju seksualne eksplatacije i rodno zasnovanog nasilja od strane humanitarnih radnika su surovi događaji koji su se događali prethodnih godina. Događaji su pogađali korisnike humanitarne zaštite, koji su bili seksulano uznemirani ili zlostavljani od starne humanitarnih radnika. Ranijih godina humanitarni društveni narativ bio je svedok nekolicine skanadala. Samo neki od njih bili su: slučaj dece izbeglica u Gvineji (2002.), Liberiji i Sijera Leoneu (2001.)[1], koja su bila izložena seksualnom zlostavljanju i eksploataciji, od strane zaposlenih u lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, UNHCR-u i drugim telima UN-a. Godine 2010. dogodio se skandal koji je izazvao radnik međunarodne nevladine organizacije Oxfam[2], uslovljavavši korisnicu pomoći na seksulane usluge u zamenu za novac i donaciju. Slične sitacije javljale su se kasnije u DR Kongu (od 2018. do 2020.) i itd. Kako je u javnosti počelo više  da se govori o ovoj temi, svedočenja iz prošlosti krenula su da isplivavaju u medijima, pa među njima i slične situacije tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji – u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Generalni sekretar UN je u cilju prevencije, odnosno sprečavanja i rešavanja slučajeva seksualne eksplatacije i rodno zasnovanog nasilja među angažovnima u radu UN-a, a uzimajući u obzir Rezoluciju Generalne skupštine UN broj 57/306 od 15. aprila 2003. godine, „Istraga seksualnog iskorišćavanja izbeglica od strane humanitarnih radnika u zapadnoj Africi“, objavio dokument: Secretary-General’s Bulletin, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse[3] (Bilten Generalnog sekretara UN-a: Posebne mere za zaštitu od seksualne eksplatacije i rodno zasnovanog nasilja). Dokument je pripremljen i usvojen uz prethodnu konsultaicju različitih timova i programa UN-a koji se sprovode širom sveta, a kao odgovor na prethodne skandale prilikom pružanja humanitarne zaštite, kada su se otkrivali ne tako retki slučajevi seksualanog iskorišćavanja korisnika od strane humanitarnih radnika u zamenu za humanitarnu zaštitu, pomoć i slično.

Ovaj dokument sadrži posebne mere i smernice koje za cilj imaju zaštitu od seksulane eksplatacije i rodno zasnovanog nasilja i on se primenjuje na celokupno osoblje UN-a, uključujući i administrativne organe, programe i  izvršne partnere programa UN-a.

U prvom delu ovog dokumenta najpre je definisan pojam seksualne eksplatacije i zlostavljanja, gde se pod pojmom seksualne eksplatacije podrazumeva bilo koji seksulani čin ili pokušaj zloupotrebe položaja zloupotrebljavajući i koristeći postojanje položaja ranjivosti, diferencijalne snage ili ranije stečenog poverenja u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na novčano davanje, bolji položaj i slično, u zamenu za seksualnu uslugu.

Dokument govori o ključnoj ulozi angažovanih na projektima UN-a u kontroli i zabrani vršenja dela seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, gde posebnu pažnju treba usmeriti na brigu prema ženama i deci, u skladu sa poglavljem 7 biltena Generalnog sekretara ST / SGB / 1999/13, pod naslovom: Pravila ponašanja međunarodnih snaga UN i humanitarno parvo [4]. Dokument govori o svakom obliku iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja kao ozbiljnom činu kršenja normi međunarodnog prava i standarda, oni koji su nedvosmisleno neprihvatljivi i biće oštro sankcionisani kao ponašanje kada su operacije i delovanje zaposlenih na programima UN-a u pitanju.

Dokument posebno naglašava zabranu seksulanog slostavljanja i iskorišćavanja dece, čak i u sitacijama kada lice nije znalo za maloletnost žrtve. Razmena novca, zaposlenja, dobara ili usluga za seks, uključujući takozvano eksplatatorsko ponašanje je izričito zabranjeno na programima UN-a. Kako bi se održao profesionalni kvalitet pružanja usluga i kredibilitet rada dokument jasno naglašava da se obeshrabljuju ovakvi postupci između osoblja i korisnika, precirirajući čitavu mrežu zaštite i korake u prevenciji i postupanju kada do ovakvih situacija dođe.

Dokument posebnu pažnju posvećuje dužnostima šefova departmana, misija i kancelarija u odeljenjima UN-a. Definiše odovornost odgovornih lica, pravila i procedure za postupanje u slučajevima nepropisnog ponašanja osoblja. U ovim situacijama dokument predvđa jasno i nedvosmisleno određivanje ključnih i referentnih osoba koje u ovakvim situacijam treba kontaktirati i prijaviti nepravilnosti u radu i kršenju poslovne etike.

U šestom odeljku dokument pojašnjava ulogu državnih organa u ovakvim situacijama, kao i načine na koje će UN svoje izvršne partnere, relevantna treća lica i službenike obavestiti o ovim standardima ponašanja, pisanom preuzimanju obaveza, preventivnih mera, dodatnim unapređenjem standarda i politika poslovanja.

Dokumentarni film UN-a koji donosi realne priče i svedočenja žrtava, odnosno seksualne ekspalatcije korisnika pomoći od strane humanitarnih radnika na terenu dostupne su na sledećem linku.[5] Film je prikazivan širom sveta, kako bi podigao svest ljudi o ovom temi sa namerom da naglasi prevenciju kao najvažniju, a sa ciljem da se ovakve i slične situacije u humanitarnoj zaštiti više ne dešavaju.

[1]   Više na: https://www.thenewhumanitarian.org/news/2002/02/27/reports-child-refugees-sexually-exploited-shock-annan

[2]    Više na: https://www.bbc.com/news/uk-43112200

[3] Dokument dostupan na: https://www.unhcr.org/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-exploitation.html

[4] Eng. Observance by United Nations forces of international humanitarian law, dokument dostupan na: https://undocs.org/ST/SGB/1999/13.

[5] https://www.youtube.com/watch?v=NfMKMCYFgPo&feature=emb_title.