Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, objavio je u aktuelnom izdanju Zbornika radova Pravnog fakulteta u Nišu, prikaz Okvirnog dokumenta o razoju standardnih operativnih procedura za olakšavanje identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima.

U junu 2020. godine, Međunarodna organizacija za migracije i Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice objavili su zajednički dokument kojim se razvijaju standardne operativne procedure (standard operating procedures) u cilju otkrivanja i zaštite žrtava trgovine ljudima. Okvirni dokument (hiperlink: https://www.refworld.org/docid/5ee22b4f4.html) predstavlja noveliranu i unapređenu verziju istovetnog dokumenta objavljenog decembra 2009. godine.

Okvirni dokument ima 24 strane, podeljen je u tri dela i sadrži jedan aneks. U uvodnom delu Okvirni dokument sadrži ciljeve, definicije, ciljnu grupu, ulogu IOM-a i UNHCR-a, principe saradnje, principe zaštite i pomoći, kao i obavezu država da zaštite žrtve trgovine ljudima i osobe koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. U drugom delu Okvirnog dokumenta postavljen je okvir za saradnju, identifikaciju, upućivanje i vođenje slučajeva. U trećem delu predstavljen je okvir za saradnju u pogledu neposrednih odgovora zaštite i rešenja za žrtve trgovine ljudima. Na kraju dokumenta nalazi se aneks koji sadrži listu odabranih referenci  – međunarodni ugovori, regionalni instrumenti, odluke, preporuke i druge značajne reference iz oblasti trgovine ljudima.

Značaj Okvirnog dokumenta  ogleda se u tome što će poslužiti ranoj i pravovremenoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima i njihovom adekvatnom zbrinjavanju.  Okvirni dokument dolazi u periodu kada je IOM postao povezana organizacija UN, te je došlo do približavanja u radu sa UN, a posebno sa UNHCR-om.

U narednom periodu ostaje da se sagleda praktični značaj Okvirnog dokumenta i spremnost onih koji se susreću sa žrtvama trgovine ljudima da se služe ovim dokumentom, posebno u situaciji dok traje pandemija virusa korona i izazovi koje pandemija povlači za sobom.