Naučni rad pravnog savetnika Beogradskog centra za ljudska prava, Bojana Stojanovića “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo” objavljen je u aktuelnom izdanju Zbornika radova Pravnog fakuleta u Nišu. Rad analizira konstataciju Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiona protiv Novog Zelanda u svetlu proširivanja zaštite prava na život i utemeljenje puta priznanju uticaja klimatskih promena na osnov migracija ljudi. Rad se bavi hipotezom priznanja ekoloških izbeglica i potencijalnoj promeni normative u ovoj oblasti posebno u praksi međunarodnih tela i država. Postupak je pred Komitetom za ljudska prava sproveden u skladu sa odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima usvojenog pod okriljem Ujedinjenih nacija 1966. i Prvog fakultativnog protokola uz ovaj pakt.

Konstatacija Komiteta koju autor analizira je od velikog značaja za međunarodno pravo ljudskih prava, priznajući uticaj klimatskih promena i šteta izazvanih prirodnim katastrofama, ona stvara put ka razvoju prakse koja će i druga ljudska prava moći da štiti na ovaj način. Takođe, značajno otvara put zaštite ekoloških izbeglica i proširivanju opsega zabrane proterivanja (princip non-refoulment) proširujići tako pravo na azil osoba koje prisilno migriraju usled klimatskih promena i prirodnih katastrofa.

Kompletan rad možete pogledati na sledećem linku.