Od decembra 2016. godine počelo je uključivanje dece migranata u formalni školski sistem u Srbiji kroz pilot projekat koji je sprovodio UNICEF sa partnerskim organizacijama. Pilot projektom bila su obuhvaćena samo nepraćena deca migranti iz centara za azil u Krnjači i Bogovađi. Međutim, od sredine 2017. godine UNICEF, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komesarijat za izbeglice i migracije aktivno rade na tome da od septembra 2017. godine sva deca koja se nalaze u centrima za azil i prihvatnim centrima budu uključena u formalno osnovno obrazovanje.

Iako je obaveza uključivanja sve dece bez diskriminacije u formalni sistem obrazovanja propisana Konvencijom o pravima deteta i zakonskim okvirom Republike Srbije, školske uprave su se često susretale sa problemima i nedoumicama kada su u pitanju tehnički aspekti ostvarivanja prava dece na obrazovanje – od upisa deteta bez ličnog dokumenta i ostvarivanja elementarne komunikacije, preko provere znanja bez posedovanja svedočanstva o prethodnom školovanju, do izdavanja uverenja o postignutom znanju. Upravo zbog toga je bilo potrebno da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donese obavezujuće stručno uputstvo kojim će se zakonske odredbe konkretizovati za potrebe uključivanja dece migranata u formalno obrazovanje. To uputstvo je doneto i prosleđeno školskim upravama u maju 2017. godine, a njime je bliže uređen ne samo način upisivanja, već i set mera podrške uključivanju u obrazovno-vaspitni sistem migrantima u školskom uzrastu.

Uputstvom je predviđeno da se za decu koja ne poseduju svedočanstva o prethodnom školovanju, što je najčešće i slučaj sa decom migrantima, organizuju provere znanja. U skladu s tim,  stručni  tim  za  inkluzivno  obrazovanje  na  nivou  škole  sačinjava  plan  podrške  škole uključivanju učenika, koji može da podrazumeva angažovanje prevodilaca za jezik koji dete razume i drugih stručnih radnika, u skladu sa finansijskim mogućnostima škole. Planom podrške može da se predvidi pripremnu nastavu za decu migrante  u  trajanju  od  dve  nedelje  do  dva meseca  u  cilju  postepene  adaptacije  učenika,  program  intenzivnog  učenja  srpskog  jezika, individualizaciju nastavnih aktivnosti i uključivanje u vannastavne aktivnosti.

Grupa za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku kancelarije UNICEF u Srbiji i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, organizovala je tokom maja obuke o inkluzivnom obrazovanju za više od 500 savetnika spoljnih saradnika i prosvetnih radnika iz 17 opština na čijoj se teritoriji nalaze škole u blizini centara za azil i prihvatnih centara. Upravo ovi stručnjaci trebalo bi da pruže mentorsku pomoć školama za uključivanje dece migranata u formalno obrazovanje, koje će se sukcesivno vršiti tokom septembra 2017. godine. Imajući u vidu značaj obrazovanja za život i razvoj dece, nadamo se da će se ovaj proces nesmetano odvijati i da će sva deca koja borave na teritoriji Srbije bez poteškoća biti uključena u obrazovni sistem.

Fotografija: UNHCR