U poslednjih nekoliko godina došlo je do povećanja broja dece koja bežeći iz svojih država pristižu na teritoriju Evrope. Više od trećine tražilaca azila u Evropskoj uniji u poslednje dve godine čine deca, a broj dece tražilaca azila povećan je šest puta u poređenju sa 2011. godinom. To je stvorilo veliki pritisak na nacionalne sisteme dečije zaštite i pokazalo sve nedostatke kada je u pitanju zaštita ove dece.

Pokušavajući da adekvatno odgovori na ovaj problem, Evropska komisija je 12. aprila 2017. godine usvojila Komunikaciju o zaštiti dece u migracijama, koja predstavlja prvi sveobuhvatni okvir koji se odnosi na zaštitu dece migranata i izbeglica. Na osnovu iskustva iz svih relevantnih područja politike Evropske unije, Komisija je ponudila set principa i predloga sa ciljem da se zaštite prava dece od trenutka dolaska u Evropu do postupka integracije, bilo da deca u Evropu dolaze sama ili sa porodicama. Komunikacija ukazuje na prioritetne mere koje treba preduzeti u svim fazama – od identifikacije i prihvata, preko utvrđivanja statusa i povezivanja porodica, pa sve do obezbeđivanja pristupa zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Predviđeno je da u postupku registracije i u svim objektima za smeštaj dece mora da bude prisutna osoba koja je neposredno odgovorna za njihovu zaštitu, što podrazumeva imenovanje službenika za zaštitu dece na svim tačkama gde bi deca mogla da se nađu. Potrebe i najbolji interes svakog deteta moraju se proceniti odmah po dolasku deteta, a sva deca bez obzira na status moraju imati pristup pravnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, psihosocijalnoj podršci i obrazovanju. Nepraćenoj deci trebalo bi dodeliti staratelja i razmotriti alternativne načine zbrinjavanja, a državama članicama je naloženo da decu stavljaju u administrativni pritvor samo ukoliko su sva druga rešenja iscrpljena i samo na kratko vreme. Generalna sekretarka mreže organizacija pod nazivom „Eurochild“ Jana Hainsworth pozdravila je donošenje Komunikacije, ali i izrazila zabrinutost i razočarenje jer je Komisija propustila jedinstvenu priliku da u potpunosti zabrani pritvaranje dece. Ona je dodala da pritvor nije u skladu sa pravima deteta i da shodno tome ne bi trebalo da se koristi ni u kom slučaju, čak ni kao poslednje rešenje.

Komunikacijom je predviđeno i uspostavljanje Evropske mreže za hraniteljstvo radi razmenjivanja dobrih praksi, a Zajednička kancelarija za podršku politici azila (EASO) će ažurirati svoje smernice za podršku državama članicama u procesu procene uzrasta dece. Komisija će nastaviti da unapređuje integraciju dece kroz finansijsku podšku i razmenu najboljih praksi, a države članice se pozivaju da ubrzaju premeštanje dece u potrebi za zaštitom i osiguraju uvođenje mera za pronalaženje porodice i reintegraciju dece koja su u postupku readmisije.

Komunikacija Evropske komisije predviđa koordinisani niz akcija koje bi trebalo preduzeti na nivou Unije kao i nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, u saradnji sa civilnim sektorom i međunarodnim organizacijama. Za Srbiju je ovaj dokument posebno značajan budući da se bavi i zaštitom prava dece duž migrantske rute u tranzitnim zemljama, sa fokusom na nepraćenu decu migrante, čiji broj u našoj zemlji raste iz meseca u mesec. Evropska komisija će pomno pratiti proces sprovođenja ovih mera i o tome redovno izveštavati Savet i Evropski parlament.

 

Foto: Arab Weekly