Sloboda kretanja predstavlja jedan od bitnih segmenata integracije izbeglica, i u tom smislu veoma je važno i pravo na putnu ispravu za izbeglice, koje je izbeglicama garantovano Konvencijom Ujedinjenih nacija o statusu izbeglica iz 1951. godine, ali i Zakonom o azilu koji je stupio na snagu 2008. godine. Bez prava da se napusti mesto ili zemlja, pojedinac može biti lišen prava na brak ili porodicu, prava na obrazovanje, prava na rad ili bilo kojeg drugog prava. Nemogućnost slobodnog kretanja izbeglica i van zemlje u kojoj su dobili utočište ima odvraćujući efekat u pogledu percipiranja jedne zemlje kao zemlje destinacije i podstiče nastavak migratornih kretanja izbeglica, posebno nelegalnih.

Zakon o azilu predviđa da će se licima kojima je odobreno utočište izdati putna isprava na propisanom obrascu, sa rokom trajanja od dve godine. Bitno je napomenuti da je putna isprava za izbeglice poseban putni dokument, koji se razlikuje od pasoša za državljane Srbije, i koji podleže viznom režimu čak i za putovanje u države u koje srpski državljani mogu da putuju bez vize. Međutim, od stupanja na snagu Zakona o azilu Ministarstvo unutrašnjih poslova nije usvojilo obrazac o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice, usled čega izbeglicama putna isprava ne može biti izdata. Ni Ustav Republike Srbije ni Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ne predviđaju kao prihvatljiv osnov ograničenja slobode kretanja nepostojanje pravnog propisa na osnovu koga bi putna isprava bila izdata. Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava su u 2014. godini podneli ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog toga što izbeglicama u Srbiji Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može da izda putnu ispravu, usleg čega im je ograničena sloboda kretanja. Ustavni sud se u ovom slučaju proglasio nenadležnim, navodeći kao razlog da ne može da odlučuje o povredama prava koje su nastale zbog nepostojanja pravnog akta.

Nadamo se da će nadležni organi prepoznati važnost izdavanja putnih isprava osobama kojima je u Srbiji priznato pravo na utočište, te da će u što skorije vreme početi da izdaju ove dokumente, u cilju pune primene zagarantovanih prava izbeglica i omoguće im dostojanstven život.