Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji značajno je smanjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je 3.600 osoba, od čega je 3.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (723), Adaševcima (290) i Principovcu (217) kao i centru za azil u Krnjači (535). U aprilu najveći broj smeštenih bio je poreklom iz Avganistana i Irana. Među smeštenim najviše je muškaraca (65%), slede deca (25%) a najmanje je bilo žena (10%).

Tokom aprila 720 stranca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (648) i na graničnim prelazima (45). Takođe registrovana je i 21 izražena namera na aerodromu u Beogradu i šest pri Kancelariji za azil.

Među onima koji su izrazili nameru da zatraže azil u aprilu najviše je bilo državljana Pakistana (298), Avganistana (211), Sirije (46), Indije (35), Irana (22) i Bangladeša (18). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Egipta, Eritreje, Iraka, Jemena, Kine, Kube, Libije, Maroka, Nemačke, Palestine, Sudana, Tunisa, Turske i Čada. Od ukupnog broja tražilaca azila 690 je bilo muškaraca a 30 su bile žene. Od tog broja 170 je bilo maloletno, od kojih je 62 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom aprila lično je podneto 12 zahteva za azil a pisanim putem dva zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 26 saslušanja.

U aprilu Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o dodeljenom utočištu za jednog državljanina Irana. Kancelarija za azil donela je dva rešenja o odbijanju zahteva za azil za dva lica od kojih je jedan državljanin Avganistana a jedan državljanin Kameruna. Tokom aprila doneto je i rešenje o odbacivanju zahteva za azil za dva državljanina Irana.

Foto: Joanna Malinowska – freestocks.org (CC0 1.0)