Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji ostao je uglavnom nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je 4.330 lica, od čega je 3.898 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (765), Adaševcima (687) i Principovcu (356) kao i centru za azil u Krnjači (651). U februaru najveći broj smeštenih bio je poreklom iz Avganistana i Irana. Među smeštenim najviše je muškaraca (64%), slede deca (25%) a najmanje je bilo žena (11%).

Tokom februara 467 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (317) i na graničnim prelazima (141). Takođe je registrovane su i tri izražene namere u Prihvatilištu za strance i šest pri Kancelariji za azil.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u februaru najviše je bilo državljana Avganistana (199), Pakistana (66), Sirije (48), Iraka (40) i Irana (39). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Albanije, Alžira, Bangladeša, Burundija, Egipta, Indije, Južnog Sudana, Kameruna, Libana, Libije, Maroka, Palestine, Somalije, Sudana, Toga, Tunisa, Turske i Ukrajine. Od ukupnog broja tražilaca azila 433 je bilo muškaraca a 34 su bile žene. Od tog broja 101 je bilo maloletno, od kojih je 51 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom februara lično je podneto 26 zahteva za azil a pisanim putem 10 zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 32 saslušanja.

U februaru Kancelarija za azil donela je četiri rešenja o dodeljenom utočištu za šest lica, od čega tri državljanina Ruske Federacije i tri državljanina Irana. Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o odbijanju zahteva za azil za četiri lica koji su državljani Indije. Tokom februara doneto je i četiri rešenja o odbacivanju zahteva za azil za četiri lica, i to za dva državljanina Avganistana, jednog državljanina Kube i jednog državljanina Nigerije.

Foto: Joanna Malinowska – freestocks.org (CC0 1.0)