Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je 4.510 lica, od čega je 4.212 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (776), Adaševcima (707) i Principovcu (364) kao i centru za azil u Krnjači (627). U januaru najveći broj smeštenih bio je poreklom iz Avganistana (43%) i Irana (27%). Među smeštenim najviše je muškaraca (64%), slede deca (25%) a najmanje je bilo žena (11%).
Tokom januara 389 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (286) i na graničnim prelazima (101). Takođe je registrovana i po jedna izražena namera u Prihvatilištu za strance i pri Kancelariji za azil.
Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u januaru najviše je bilo državljana Avganistana (134), Irana (61), Sirije (59), Iraka (57) i Palestine (22). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Burundija, Indije, Jordana, Kameruna, Kube, Libana, Libije, Maroka i Pakistana. Od ukupnog broja tražilaca azila 360 je bilo muškaraca a 29 su bile žene. Od tog broja 113 je bilo maloletno, od kojih je 30 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.
U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom januara lično je podneto 7 zahteva za azil a pisanim putem 25 zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 16 saslušanja.
U januaru Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o dodeljenom utočištu za jednog državljanina Iraka kao i tri rešenja o dodeljivanju supsidijarne zaštite za dva državljanina Libije i jednog državljanina Avganistana. Kancelarija za azil donela je pet rešenja o odbijanju zahteva za azil za 10 lica – jednog državljanina Senegala, osam državljana Irana i jednog državljanina Turske. Tokom januara odbačen je i jedan zahtev za azil jednog državljanina Pakistana.
Foto: Jenny Laird (CC BY 2.0)