Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji blago je opao tokom novembra iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko 3.950 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu (871), Adaševcima (357), Preševu (231) i u Centru za azil u Krnjači (721), dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici.

Tokom novembra 549 stranaca izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (532). Takođe je zabeleženo 13 izraženih namera na aerodromu i 3 u prihvatnom centru u Preševu.

Među strancima je najviše bilo bilo državljana Avganistana (144), Irana (122), Pakistana (115) i Iraka (113). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Azerbejdžana, Egipta, Indije, Kazahstana, Kube, Libije, Makedonije, Maroka, Nigerije, Palestine, Ruske Federacije, Sijere Leone i Sirije. Od ukupnog broja tražilaca azila 430 je bilo muškaraca a 119 žena. Takođe, nameru da traže azil izrazilo je i 173 dece od kojih je 10 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu tokom novembra je registrovan 21 tražilac azila, i tom prilikom im je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je 15 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je devet saslušanja.

U novembru je Kancelarija za azil nije donela nijednu pozitivnu odluku. Kancelarija za azil donela je tri rešenja o odbacivanju zahteva za azil i jedno rešenje o odbijanju zahteva.