Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji uvećan je u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.000 lica, od čega je oko 3.700 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Na neformalnim mestima okupljanja uočeno je oko 350 osoba, uglavnom u Beogradu i pograničnim zonama. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu, Adaševcima i Principovcu kao i centru za azil u Krnjači.

Tokom novembra 752 stranaca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (491). Takođe je registrovano 7 izraženih namera na aerodromu Beograd, 1 u Prihvatilištu za strance i 253 namere na graničnim prelazima

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u novembru najviše je bilo državljana Avganistana (403), Iraka (100), Irana (69), Pakistana (54) i Sirije (49). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Burundija, Crne Gore, Indije, Jemena, Kameruna, Kazahstana, Libana, Maroka, Palestine, Ruske Federacije, Tunisa i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 704 je bilo muškaraca a 48 su bile žene. Od tog broja 290 je bilo maloletno, od kojih je 52 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom novembra lično je podnet 21 zahtev za azil a pisanim putem 13 zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 4 saslušanja.

U novembru Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o dodeljenom utočištu za jednog državljanina Irana kao i jedno rešenje o odbijanju zahteva za azil za jednog državljanina Avganistana.

Foto: d26b73 (CC BY 2.0)