Broj izbeglica i migranata u Srbiji na kraju septembra 2017. godine bio je najmanji u prethodnih godinu dana, i iznosio je 4.146. Ipak, trend pada koji je bio prisutan od marta je zaustavljen ali je primećen i povećan broj izbeglica izvan izbegličkih centara, pa je tako izvan centara bilo oko 350 ljudi. Oni su smešteni u pet centara za azil (Krnjača, Banja Koviljača, Bogovađa, Sjenica, Tutin) i trinaest prihvatnih centara (Subotica, Sombor, Kikinda, Adaševci, Principovac, Obrenovac, Pirot, Divljana, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Bujanovac, Vranje, Preševo). Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnim centrima u Obrenovcu, Preševu i Adaševcima i u Centru za azil u Krnjači, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Bujanovcu.

Najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (573). Takođe je zabeleženo 23 izražene namere na aerodromu, 16 u pograničnoj zoni i 13 u prihvatnom centru u Preševu. Tokom septembra nije izražena nijedna namera za traženje azila u prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli.

U septembru je 589 osoba izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, a među njima je najviše bilo državljana Iraka (273), Avganistana (84), Pakistana (75) i Sirije (61). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Egipta, Jermenije, Bangladeša, Bugarske, Kine, DR Konga, Palestine, Indije, Irana, Libije, BJR Makedonije, Maroka, Nepala, Nigerije, Somalije, Tunisa, Turske i Jemena. Od ukupnog broja tražilaca azila 451 bio je muškaraca a 138 žena. Takođe, nameru da traže azil izrazilo je i 200 dece od kojih je je 5 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu u septembru je registrovan jedan tražilac azila, i tom prilikom mu je utvrđen identitet, obavljeno je fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. Podneto je dva zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je pet saslušanja.

U septembru je Kancelarija za azil donela prvu odluku o dodeli supsidijarne zaštite u 2017. Godini povodom zahteva državljanina Ukrajine. Pored toga, Kancelarija za azil donela je četiri rešenja o odbacivanju zahteva za azil, jedno rešenje o odbijanju zahteva za azil i obustavila postupak u 21 slučaju za 23 tražioca azila.