14.01.2021. Ugledna međunarodna nevladina organizacija Hjuman Rajts Voč (Human Rights Watch/HRW), objavila je svoj redovni godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu – World Report 2021 – Events of 2020 (LINK: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf).

U pogledu situacije u Srbiji, naznačene su kao kritične, sledeće teme: sloboda medija, suđenje za ratne zločine, kao i prava pojedinih kategorija ljudi: osobe sa invaliditetom, žene,  LGBTI osobe i migranti, tražioci azila, izbeglice i dugoročno raseljena lica.

U pogledu stanja vezanog za migranate, tražioce azila, izbeglice i dugoročno raseljena lica, glavni nalazi HRW odnose se na podatke o broju tih ljudi na teritoriji Srbije gde je konstatovan znatan pad broja tražilaca azila u Srbiji u poređenju sa brojem iz 2019. godine, te da državljani Avganistana čine najbrojniju grupu stranaca u 2020. godini u okviru izbegličko-migrantske populacije. HRW, dalje, konstatuje u izveštaju da je sistem azila u Srbiji i dalje neefikasan, te da je tražiocima azila otežan pristup postupku azila, kao i da je znatno manji procenat odobrenih zaštita u poređenju sa procentom na nivou Evropske unije, ali i da postupak po zahtevu za azil i dalje dosta dugo traje. Konstatovano je da u šest kampova došlo do prenaseljenosti, a imajući u vidu da to predstavlja više od trećinu kampova za smeštanje tražilaca azila i migranata u Srbiji, predstavlja alarmantan podatak.

HRW je u pogledu nepraćene i razdvojene dece naveo da u Srbiji i dalje ne postoji efikasan sistem procene starosti, stavljajući tako decu starijeg uzrasta u rizik da budu tretirani kao odrasli, te da im bude uskraćena posebna zaštita koju uživaju deca.

HRW je konstatovao mali napredak u pogledu trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica iz perioda ratova na prostoru bivše Jugoslavije koja borave u Srbiji, te i da se njihov broj u poređenju sa brojem iz 2019. godine, promenio.