Specijalni izvestilac za torturu i drugo okrutno, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje Nils Melcer objavio je izveštaj nakon obavljene posete Srbiji. Izveštaj sadrži odeljke o navodima o torturi i zlostavljanju, nedostacima prave istrage, uslovima pritvora, dugom trajanju pritvora, institucijama za ljude sa invaliditetom i o izbeglicama i migrantima. Izveštaj pokriva i teritoriju Kosova.

Tokom posete aerodromu u Beogradu specijalni izvestilac imao je pristup tranzitnoj zoni u kojoj se nalazi prostor u kom se zadržavaju lica kojima nije dozvoljen ulaz u Republiku Srbiju do vraćanja. U izveštaju je zaključeno da su materijalni uslovi neadekvatni, da postoji nedostatak kreveta i grejanja, da su higijenski i santiarni uslovi žalosni i da ne postoji dnevno svetlo. Primećeno je da prostorije nisu čišćene duži vremenski period te da slavine sa pijaćom vodom nisu radile. Sve osobe koje su u tom trenutku zatečene bile su primorane da spavaju u stolicama. Sva lica su dobijala obroke tokom boravka od strane policije. Svi intervjuisani su istakli da nisu imali mogućnost da stupe u kontakt sa ambasadom ili advokatom niti prevodiocem. Među intervjuisanim osobama bilo je i onih koji su želeli da zatraže azil. Prema specijalnom izvestiocu odluke granične policije nisu dokumentovane sa dovoljnom preciznošću u pojedinačnim predmetima. Zaključak je da odluke nisu podložne pravnom leku koji uključuje individualnu procenu opasnosti od vraćanja tamo gde bi osoba mogla biti izložena mučenju ili drugom okrutnom, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Specijalni izvestilac je napomenuo da iako u potpunosti priznaje suvereno pravo Srbije da kontroliše migracije na svojoj teritoriji, postoji zabrinutost da se odluke donose na osnovu ličnih percepcija pripadnika granične policije bez mogućnosti da se o istima izjasni sud. Na taj način se stvara visok rizik od arbitrernosti i u pojedinim slučajevima od kršenja ljudskih prava, odnosno zabrane mučenja i zlostavljanja.

U izveštaju su cenjeni i uslovi u prihvatnim centrima. Ocenjeno je da je Srbija uložila značajne i smislene korake u pogledu odgovora na migracionu krizu na Balkanu. Uz podršku međunarodne zajednice vlasti su razvile infrastrukturu za smeštaj izbeglica i migranata bez obzira na to da li su podneli zahtev za azil. Specijalni izvestilac posetio je prihvatne centre u Adaševcima, Obrenovcu i Preševu. Ocenjeno je da se u centrima pruža osnovna humanitarna i zdravstvena pomoć. U izveštaju se navodi da je u tim centrima postojala blaga prenaseljenost što je uzrokovalo određene tenzije između smeštenih ljudi. Posebno je ukazano na problem smeštanja više porodica u jednoj prostoriji kao i na smeštanje adolescenata sa odraslim muškarcima. Specijalni izvestilac je izrazio zabrinutost zbog neformalnih lista za Mađarsku ukazujući na mogućnost zloupotreba i korupcije.

Specijalni izvestilac je izrazio duboku zabrinutost zbog brojnih i konzistentnih izveštaja koji ukazuju na to da su migranti trpeli zlostavljanje od policijskih službenika okolnih država prilikom pokušaja da pređu granicu. Forenzički ekspert koji je bio u timu specijalnog izvestioca došao je do sličnih zaključaka kao i doktori u prihvatnim centrima u pogledu činjenice da tragovi povreda odgovaraju navodima koje su povređene osobe iznosile u smislu nastanka tih povreda.

Specijalni izvestilac je u zaključku ohrabrio srpske vlasti da prošire humanitarni odgovor akcionim planom kojim se predviđaju dugoročne i održive mere integracije u skladu sa dinamikom koju donosi tekuća reforma zakonodavstva.

Foto: freestocks.org (CC0 1.0)