Cilj publikacije pred vama je da pruži uvid u trenutno pravno i činjenično stanje u oblasti ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava migranata i izbeglica u Republici Srbiji, kao i da predloži određene preporuke u cilju unapređenja migracione politike i prakse, koja se bazira na konceptima ljudskih prava. Publikacija se fokusira na dva ljudska prava definisana međunarodnim ugovorima – pravom na obrazovanje i pravom na rad. Međutim, ona takođe posvećuje pažnju, tamo gde je relevantno, međusobnoj povezanosti sa drugim ljudskim pravima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.