U 2018. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da, uz podršku Visokog komesarijata
Ujedinjenih nacija za izbeglice, pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima
azila u Srbiji.
Pored pružanja direktne pravne pomoći, pažnja Beogradskog centra će biti usmerena ka podizanju svesti
građana i nadležnih organa o ovoj temi, na promociju novih, adekvatnih rešenja za uočene probleme,
kao i na vođenje preciznih statističkih podataka o broju tražilaca azila, i prikupljanje informacija o
zemljama porekla.
Tokom februara meseca, tim Beogradskog centra za ljudska prava obavio je ukupno 13 poseta centrima
za azil i prihvatnim centrima, od čega je dva puta obišao Centar za azil u Krnjači, dva puta prihvatne
centre u Preševu i Bujanovcu i dva puta Prihvatilište za strance u Padinskoj skeli. Pored toga, tim
Beogradskog centra za ljudska prava obavio je po jednu posetu centrima za azil u Bogovađi, Tutinu,
Sjenici i Banji Koviljači.
Jedna od naših ključnih aktivnosti je pružanje besplatne i profesionalne pravne pomoći izbeglicama i
tražiocima azila u Srbiji. Pravnici Centra su u proteklom mesecu savetovali 130 osoba, od kojih najveći
broj dolazi iz Avganistana, Irana, Pakistana i Sirije.
Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da zagovara poboljšanje pravnog okvira i promene u
politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila.
Tokom februara Beogradski centar za ljudska prava nastavio je sa redovnim aktivnostima podrške pri
ostvarivanju prava koje se tiču integracije u društvo. Kako bi se omogućio pristup tržištu rada klijentima
Beogradskog centra uz podršku UNHCR-a obezbeđena je pomoć u pribavljanju radne dozvole (6 radnih
dozvola), prijavljivanju za posao, prikupljanju dokumentacije potrebne za stupanje u radni odnos itd.
Kroz saradnju UNHCR, Beogradskog centra za ljudska prava i GIZ Office Serbia biće organizovan kurs
kuvanja kojim će klijenti Beogradskog centra steći profesionalna znanja kroz teorijsku obuku i praksu u
restoranu arapske kuhinje.
S obzirom da je regionalna saradnja sa organizacijama civilnog društva koja se bave sistemima azila i
migracija ove godine u posebnom fokusu Beogradskog centra za ljudska prava, naši predstavnici
učestvovali su na različitim konferencijama, okruglim stolovima i sastancima na kojima su imali priliku da
predstave svoj rad, ali i da razmene znanja, iskustva i primere iz prakse sa drugim organizacijama i
institucijama koje se bave ovom temom.