Beogradski centar za ljudska prava objavio je peti godišnji izveštaj koji sadrži pregled i analizu prakse u oblasti zaštite izbeglica u Srbiji tokom 2016. godine. U odnosu na 2015. godinu, broj tražilaca azila smanjen je za 98 odsto (sa 577.995 na 12.821). Većina osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom i u 2016. godini dolazila je iz država koje generišu izbeglice, uključujući osobe sa posebnim potrebama, žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i nepraćenu ili razdvojenu decu. Na položaj osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uticale su politike susednih zemalja kao i odluke koje su donošene na nivou Evropske unije. Iako je u 2016. godini zabeležen najveći broj usvojenih zahteva za azil (42) od stupanja na snagu Zakona o azilu, položaj tražilaca azila i osoba kojima je dodeljeno utočište ili supsidijarna zaštita nije umnogome unapređen. Postojeći zakonodavni okvir nije uspeo da odgovori na brojne situacije koje su se dešavale u praksi, te je tako veliki deo aktivnosti koje su državni organi sprovodili prema migranitma počivao na ad hoc rešenjima i bio usmeren, pre svega, na humanitarnu pomoć i smeštaj, dok sistemska rešenja kao i jasna migraciona politika nisu uspostavljeni.

Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku.