Beogradski centar za ljudska prava objavio je sedmi godišnji izveštaj koji sadrži pregled i analizu prakse u oblasti zaštite izbeglica u Srbiji tokom 2018. godine. Većina osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom i u 2018. godini dolazila je iz država koje generišu izbeglice, uključujući osobe sa posebnim potrebama, žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja i nepraćenu ili razdvojenu decu. Na položaj osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uticale su politike susednih zemalja kao i odluke koje su donošene na nivou Evropske unije. Proteklu godinu obeležilo je usvajanje i početak primene novog Zakona o azilu i privremenoj zaštiti kao i novog Zakona o strancima. Beogradski centar za ljudska prava nastavio je u saradnji sa kancelarijom UNHCR-a da pruža pomoć izbeglicama i tražiocima azila u pogledu ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava na rad, obrazovanje, smeštaj i dr. Tokom 2018. došlo je i do velikog porasta tražilaca azila poreklom iz Irana usled jednostranog uvođenja bezviznog režima za državljane te zemlje. Najveći deo aktivnosti koje su državni organi sprovodili prema izbeglicama i dalje je usmeren, pre svega, na humanitarnu pomoć i smeštaj, dok sistemska rešenja kao i jasna migraciona politika nisu uspostavljeni. Novim Zakonom o strancima uvedena je i nova kategorija privremenog boravka iz humanitarnih razloga koja će omogućiti ranjivim kategorijama da legalizuju svoj boravak i onda kada nisu ostvarili pravo na azil.
Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku.