23.11.2021.Tim Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period jula do kraja septembra 2021. godine. U izveštaju je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica na osnovu saznanja koje je tim BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji. Pored ilustracije relevantnih odluka nadležnih organa donetih u izveštajnom periodu, BCLJP je dao osvrt i na svoje aktivnosti pokrenute u oblasti integracije tražilaca azila i izbeglica, te pristupa pravu na obrazovanje. Izveštaj takođe sadrži podatke koje je BCLJP prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. jula do 30. septembra 2021. godine.

Izveštaj je prvenstveno namenjen državnim organima u čijoj je nadležnosti ostvarivanje prava tražilaca azila i osoba kojima je dodeljena međunarodna zaštita, ali i drugim profesionalcima koji prate stanje u oblasti azila.

Izveštaj možete pogledati ovde.