Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku UNHCR, i u toku 2016. godine nastavlja sprovođenje projekta usmerenog ka obezbeđivanju besplatne pravne pomoći tražiocima azila.
Pravnici Beogradskog centra redovno posećuju centre za prihvat i smeštaj tražilaca azila i savetuju izbeglice, migrante i tražioce azila kako bi ih upoznali sa njihovim pravima i obavezama. Projektne aktivnosti takođe obuhvataju monitoring procesa donošenja odluka i analizu pojedinačnih odluka prvostepenog organa Kancelarije za azil i drugostepenog organa Komisije za azil po zahtevima za azil, kao i monitoring rada drugih državnih organa koji se u okviru svojih nadležnosti bave tražiocima azila. Pored pružanja direktne pravne pomoći, monitoringa i izveštavanja, Beogradski centar za ljudska prava ulaže napore u podizanje svesti građana i institucija o ovoj temi, kao i promociju novih, adekvatnih rešenja za probleme uočene u praksi.

Ovaj, drugi po redu, periodični izveštaj u 2016. godini odnosi se na period od aprila do juna i u njemu su izneti samo oni podaci koji su relevantni za taj period, dok više o funkcionisanju celokupnog sistema azila u Srbiji možete videti u godišnjem izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava Pravo na azil u Republici Srbiji u 2015. godini.

Izveštaj je dostupan na sledećem linku