Beogradski centar za ljudska prava predstavlja novi godišnji izveštaj ‘Pravo na azil u Republici Srbiji 2022’.

Izveštaj predstavlja pregled i analizu primene domaćih i međunarodnih propisa u postupku azila, drugih propisa relevantnih za položaj tražilaca azila i izbeglica, kao i postupaka pred organima javne vlasti i nezavisnim telima koji su važni za integraciju u srpsko društvo. Uprkos pojedinim pomacima, ostvarivanje prava na azil i prava u oblasti integracije je još uvek daleko od delotvornog, imajući u vidu da i dalje nedostaju održiva sistemska rešenja za adekvatnu zaštitu i unapređenje položaja tražilaca azila i izbeglica u Srbiji.

Prema podacima UNHCR-a, broj osoba koje su u 2022. godini prinudno raseljene usled oružanih sukoba, progona ili prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promenama dostigao je rekordnih 103 miliona. Poput drugih evropskih država, Srbija se od februara 2022. godine suočila s masovnim prilivom izbeglica iz Ukrajine, usled čega je, po prvi put, aktivirala institut privremene zaštite predviđen Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti. U toku izveštajnog perioda zabeleženo je i povećanje broja izbeglica iz zemalja Bliskog istoka i afričkog kontinenta, koje je Srbija nastavila da humanitarno zbrinjava.

Izveštaj su sastavili članovi tima Beogradskog centra za ljudska prava na osnovu iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima azila i zastupanju u postupku azila, terenskog rada, kao i podrške u integraciji osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Srbiji.

Izveštaj je dostupan na ovom linku: Pravo na azil u Republici Srbiji 2022

Izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2022 izrađen je u okviru projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi uz podršku UNHCR-a u Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava, kao partner UNHCR-a, od 2012. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i osobama kojima je dodeljena međunarodna zaštita u Srbiji.