Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, objavio je sa Bogdanom Krasićem, programskim direktorom Centra za migracije i raseljenost na Balkanu Save the Children, pregledni naučni članak u prestižnom naučnom časopisu Pravni zapisi pod nazivom „Globalni kompakt o migracijama: pravna priroda i potencijalni uticaj na razvoj međunarodnog migracionog prava“. LINK: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-28152002645K

Imajući u vidu da međunarodne migracije, prisilne i dobrovoljne, predstavljaju izraženu pojavu u savremenom društvu koja zaokuplja pažnju javnosti u državama porekla, tranzita i odredišta tema koja je obrađena u radu ima izuzetnu važnost. U radu je analiziran pionirski poduhvat koji se dogodio usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama LINK: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195. Tako su autori obradili uzroke i uslove nastanka ovog značajnog međunarodnog pravnog dokumenta. Iako deklarativno neobavezujući dokument, usvajanje Globalnog kompakta pratile su brojne kritike upravo u pogledu njegove eventualne obaveznosti, stvarne ili pretpostavljene. S druge strane, protagonisti u njemu vide polaznu osnovu za kreiranje adekvatnih migracionih politika koje bi bile u saglasnosti sa međunarodnim pravom ljudskih prava, održivim razvojem, potrebama tržišta rada i drugim politikama. Uporedo je tekao i proces usvajanja Globalnog kompakta za izbeglice pod pokroviteljstvom UNHCR LINK: https://www.unhcr.org/5c658aed4 Ova dva dokumenta zajedno predstavljaju ostvarenje inicijative za njihovo usvajanje koje je bilo predviđeno Njujorškom deklaracijom UN o izbeglicama i migrantima iz 2016. LINK: http://azil.rs/usvajanje-njujorske-deklaracije-o-izbeglicama-i-migrantima-na-istorijskom-samitu-un/

U članku je podrobno analizirana pravna priroda Globalnog kompakta sa aspekta takozvanog „mekog prava“ (soft law) kao izvora međunarodnog prava i početni koraci u njegovoj primeni kako bi se utvrdila privrženost država njegovim odredbama i potencijalni uticaj na razvoj međunarodnog migracionog prava. Takođe, predstavljene su okolnosti u kojima je pripreman i usvojen tekst Globalnog kompakta, kao i stavovi pojedinih država po tom pitanju.

Autori su tako stručnoj i široj javnosti predstavili Globalni kompakt, čiji je tekst prethodno preveden na srpski jezik, u izdanju Beogradskog centra za ljudska prava – Bogdan Krasić (ur.),  Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, Beograd 2019. LINK: http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/04/GLOBALNI-KOMPAKT.pdf.)