Među migrantima se nalazi veliki broj dece i sva ona imaju pravo na obrazovanje, bez obzira na pravni status ili status njihovih roditelja. Države sveta, uključujući Srbiju, iznova su potvrdile svo ju privrženost ovom principu usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, kojim su izrazile spremnost da olakšaju pristup obrazovanju za decu koja ne mogu da se vrate u zemlju porekla, i to putem ulaganja u razvoj ljudskog kapitala i u programe koji ubrzavaju ispunjenje ciljeva održivog razvoja, kao i davanjem prednosti organizovanju zaštite u zajednici zarad osiguranja pristupa obrazovanju. Države su se obavezale da sprovode aktivnosti na obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja za migrantsku decu i mlade, kao i da obezbede pristup celoživotnom obrazovanju putem jačanja kapaciteta obrazovnih ustanova, obezbeđivanjem nediskriminatornog pristupa razvoju, organizovanjem formalnog i neformalnog obrazovanja, strukovnih obuka, kurseva jezika i partnerstvom sa svim akterima koji mogu da pomognu u tim nastojanjima.
Postojeći modeli zaštite su procenjivani kroz participativno istraživanje, čiji su rezultati predstavljeni u ovoj publikaciji. Ova publikacija je nastala u okviru projekta Beogradskog centra za ljudska prava – „Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji“, koji su podržale Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Vlada Švajcarske.
Publikaciju možete pročitati ovde.