Novi Zakon o strancima usvojen je 22. marta 2018. a primenjuje se od 3. oktobra 2018. Uz brojne novine koje su usvojene sa ciljem usklađivanja pravnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije, uveden je i novi humanitarni osnov za sticanje privremenog boravka.

Zakon o strancima u članu 43 definiše opšte uslove za izdavanje odobrenja za sticanje privremenog boravka. Ovo uključuje posedovanje važećeg pasoša, dokaze o sredstvima za izdržavanje i zdravstvenom osiguranju. Najčešći osnovi za odobravanje privremenog boravka su po osnovu zapošljavanja, školovanja i spajanja porodice. Članom 61. Zakona o strancima definisan je privremeni boravak iz humanitarnih razloga koji se može odobriti i kada stranac ne ispunjava opšte uslove ali za koga postoje druge okolnosti koje nalažu posebno razmatranje. Osim uslova predviđenih članom 43, nije obavezno da budu ispunjeni ni uslovi iz člana 41. stav 2. odnosno zakonit ulazak u Republiku Srbiju i podnošenje zahteva u roku trajanja zakonitog boravka.

Kao posebne okolnosti zakon izdvaja porodične, kulturne ili društvene veze sa Republikom Srbijom, odnosno stepen integracije stranca u društveni život Republike Srbije u prethodnom periodu, posebno u pogledu njegovog školovanja, radnih aktivnosti ili poznavanja jezika; odlaganje prinudnog udaljenja stranca u vremenskom trajanju od godinu dana ili više; žrtve teških krivičnih dela  kao i lica koja su bila umešana u akciju za omogućavanje iregularne migracije i koji sarađuje sa policijom i pravosudnim organima, a njegovo prisustvo je neophodno u krivičnom postupku ili učestvuje u istrazi kao svedok ili oštećeni; napuštenu decu i druge ozbiljne i opravdane lične razloge humanitarne prirode, postojanje interesa Republike Srbije ili međunarodno preuzetih obaveza.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga se odobrava u vremenskom trajanju od najmanje šest meseci, a najduže do godinu dana i može se produžiti, ukoliko okolnosti na osnovu kojih je privremeni boravak odobren i dalje postoje.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga uveden je kao novi koncept koji postoji zajedno sa privremenim boravakom stranca za kog se pretpostavlja da je žrtva trgovine ljudima i privremenim boravkom za žrtve trgovine ljudima. Takođe novim Zakonom je definisan i Privremeni boravak za člana porodice stranca kome je odobren azil koji daje šire mogućnosti od rešenja predviđenog Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti.

Usvajanje Zakona pratilo je i usvajanje Pravilnika o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu. Ovim Pravilnikom je definisano da je za podnošenje zahteva potrebno da je stranac boravio najmanje dve godine u kontinuitetu u Republici Srbiji. Od stranca se očekuje da priloži jedan ili više dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da se u Srbiji školovao, bio radno angažovan ili da ima bliske srodnike ili da je zasnovao bračnu zajednicu te da razume i govori srpski jezik. Potrebno je da iz navedenih okolnosti bude izgledno da će nakon regulisanja boravka u Republici Srbiji u potpunosti integrisati u društveni život. Specifične okolnosti zbog kojih stranac nije bio u mogućnosti da napusti Republiku Srbiju odnose se na neposedovanje putne isprave iz opravdanih razloga poput rata ili drugih razloga koji ne zavise od njega, tešku materijalnu ili zdravstvenu situaciju, životnu dob ili druge opravdane porodične i lične razloge. Za strance kojima se odobrava boravak po osnovu saradnje sa državnim organima dokazi se pribavljaju po službenoj dužnosti. Za napuštenu decu zahtev podnosi socijalni radnik u prisustvu deteta.

Imajući u vidu da je privremeni boravak moguće odobriti i rešenjem i kada stranac ne poseduje putnu ispravu, Zakon o strancima daje mogućnost da u takvim situacijama i strancu sa odobrenim privremenim boravkom bude izdata lična karta za stranca. Iako je predviđeno da lične karte za strance budu biometrijske sa podacima upisanim na čip u periodu do primene ovog rešenja izdavaće se dokument na starom obrascu. Lične karte za strance za razliku od isprava predviđenih Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti sadrže evidencijski broj stranca što u mnogome olakšava ostvarivanje prava.

Nadležna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova je već odobrila nekoliko privremenih boravaka iz humanitarnih razloga od početka primene novog zakona. Na ovaj način omogućava se regulisanje boravka za osobe koje se najčešće nalaze u bezizlaznoj situaciji. Ovo uključuje na primer situacije u kojima je nekome pravnosnažno odbačen zahtev za azil ali ta osoba nema načina da se vrati niti u treću sigurnu zemlju niti u zemlju porekla. U narednom periodu ostaje da se vidi na koji način će lica sa odobrenim boravkom iz humanitarnih razloga moći da ostvare pravo na boravak po nekom od redovnih osnova kao i kasnije pravo na stalno nastanjenje. Takođe, potrebno je uskladiti druge zakone i podzakonske akte kako bi se ova ranjiva kategorija prepoznala u na primer pravu na zapošljavanje ili školovanje pod olakšanim uslovima. Na taj način će se omogućiti da ova kategorija stranaca u skorijem roku reguliše status na redovan način.

Foto: freestocks.org (CC0 1.0)