23. decembra 2022. godine 16 organizacija civilnog društva formiralo je Mrežu organizacija civilnog društva sa ciljem pružanja sveobuhvatne podrške LGBTI izbeglicama, tražiocima azila i osobama u pokretu – Rainbow Migration Network (RMN).

Mrežu čine organizacije koje imaju značajno iskustvo zasnovano na pružanju usluga podrške LGBTI osobama, odnosno usluga podrške izbeglicama, tražiocima azila i osobama u pokretu. Kroz budući RMN, članice mreže će raditi na obezbeđivanju kontinuiranog, sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa u pužanju usluga podrške LGBTI izbeglicama, tražiocima azila i osobama u pokretu, zagovaranje za unapređenje njihovog položaja i potreba, kao i puno poštovanje njihovih ljudskih prava. Formiranje RMN je aktivnost na projektu kojim rukovodi BCLJP, a koji je podržan od strane GiZ.

 

RMN čine sledeće organizacije:
ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
Asocijacija DUGA
Beogradski centar za ljudska prava
Civil Rights Defenders
Crisis Response and Policy Centre (CRPC)
Da se zna!
Danski savet za izbeglice
Geten, Centar za prava LGBTIKA osoba
Grupa ”IZAĐI”
Inicijativa mladih za ljudska prava
Info Park
Međunarodna mreža pomoći I.A.N.
PIN – Psychosocial Innovation Network
Prajd Info Centar
Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja “Atina”
XY Spectrum