Na 127 sednici Komiteta ministara u Nikoziji, na Kipru, 19. maja 2017. godine, predstavnici 47 evropskih država, među kojima i Srbija,  glasali su za novi Akcioni plan za zaštitu dece izbeglica i migranata za period od 2017 do 2019. godine. Akcioni plan se zasniva na jasnom principu da sva deca u kontekstu migracija moraju biti tretirana prvenstveno kao deca, a tek onda kao migranti ili izbeglice, a sadrži konkretne korake i politike za obezbeđivanje sistema zaštite dece koja beže od rata, nasilja i progona, kako bi se sprečilo da postanu žrtve nasilja, zloupotrebe, eksploatacije i trgovine ljudskim bićima. Akcioni plan se naročito oslanja na izveštaj specijalnog izvestioca Generalnog sekretara za migracije i izbeglice Tomaša Bočeka, nastao na osnovu istraživanja sprovedenog 2016. godine, koji poziva na hitne mere za sprečavanje zatvaranja dece i garantovanje minimalnih životnih uslova u centrima za prihvat izbeglica, uspostavljanje adekvatnih procedura za utvrđivanje uzrasta dece i efektivnog sistema starateljstva za nepraćenu i razdvojenu decu, kao i obezbeđivanje nesmetanog pristupa informacijama i obrazovanju.

Plan podrazumeva delovanje u tri osnovna pravca: obezbeđivanje pristupa pravima i procedurama prilagođenim deci, zatim osiguravanje efektivne zaštite, i unapređenje politika i praksi integracije dece koja žele da ostanu u Evropi. U naredne dve godine, predviđena je izrada novih smernica za procenu uzrasta dece i za starateljstvo, priručnika o informacijama prilagođenim deci i organizacija treninga o procedurama prilagođenim deci.