Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) je 20. maja 2020. godine usvojio Smernice o apatridiji (o gubitku i lišenju državljanstva u skladu sa članovima 5-9 Konvencije o smanjenju broja slučjeva apatridije). Konvencije vezane za borbu protiv apatridije, kao i smernice UNHCR-a predstavljaju operacionalizaciju prava na državljanstvo, koje je proklamovano najvažnijim univerzalnim međunarodnim pravnim dokumentima. Tako je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima proklamovano da svako ima pravo na državljanstvo i da niko ne sme samovoljno biti lišen svog državljanstva niti prava da promeni državljanstvo.

Nadležnost UNHCR u pogledu lica bez državljanstva uspostavljena je Statutom UNHCR-a i u početku se odnosila samo na izbeglice koje su lice bez državljanstva, da bi se Konvencija o smanjivanju broja lica bez državljanstva, mandat UNHCR-a proširio i na osobe koje potpadaju pod nadležnost te konvencije. Generalna skupština UN je Rezolucijom 61/137 od 2006. godine podržala Zaključak Izvršnog odbora UNHCR-a broj 106 koji postavlja četiri široka područja odgovornosti za UNHCR: identifikacija, sprečavanje i smanjenje apatridije i zaštita osoba bez državljanstva.

Smernice se oslanjaju na sažetke zaključaka stručnog skupa o tumačenju Konvencije od 1961. godine održanog u Tunisu, Tunis, u periodu 31. oktobar – 1. novembar 2013. godine i stručni sastanak o kretanjima u vezi sa lišavanjem državljanstva održanog u Ženevi, Švajcarska, 5. i 6. decembra 2018. godine i predstavljaju pete po redu smernice o apatridiji.

Značaj Smernica se ogleda u tome što usmeravaju postupanje nadležnih državnih organa, ali i pravnika praktičara, predstavnika međunarodnih i nevladinih organizacija, u materiji vezanoj za gubitak i lišenje državljanstva.

Imajući u vidu da se, po procenama UNHCR-a, u svetu nalazi više miliona lica bez državljanstva, smernice ove vrste predstavljaju korisnu alatku u rešavanju pitanja apatridije i omogućavanje sticanja državljanstva lica bez državljanstva i na taj način uživanja prava na državljanstvo kao ljudskog prava.

[1] Guidelines on Statelessness No.5: Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

Smernice možete preuzeti ovde.