Evropski sud pravde u potpunosti je odbacio zahtev Mađarske i Slovačke za poništenje odluke Saveta Evropske unije iz 2015. godine o relokaciji 120.000 sirijskih izbeglica iz Italije i Grčke u ostale države članice, prema unapred utvrđenim kvotama po kojima su ove dve države trebale da prihvate ukupno 2.196 izbeglica. Mađarska i Slovačka su u zahtevu za poništenje odluke tvrdile da Savet Evropske unije nije ispoštovao određene proceduralne odredbe iz Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, pre svega da Evropski parlament mora da bude konsultovan prilikom odlučivanja, kao i da je sama odluka neadekvatan odgovor na krizu. Poljska je u postupku pred sudom podržala Slovačku i Mađarsku, dok su se na stranu Saveta Evropske unije svrstale Belgija, Nemačka, Grčka, Francuska, Italija, Luksemburg, Švedska i Evropska komisija.

U odluci donetoj 6. septembra 2017. godine, Sud je odbacivanje žalbe argumentovao da nije bilo potrebno dobiti odobrenje Evropskog parlamenta, uz učešće nacionalnih parlamenata i uz javnu raspravu, s obzirom da je u pitanju privremena mera koja može da se donese van zakonodavnog postupka predviđenog Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije. Takođe, Sud je odlučio da privremene mere mogu odstupati od zakonodavnih akata sve dok su materijalno i vremenski ograničene. Sud se zadovoljio činjenicom da je Evropski parlament na vreme bio upoznat sa izmenama prvobitnog predloga pre usvajanja konačne verzije, bez potrebe da se o predlogu glasa u plenumu. Ovom odlukom Sud je odbacio sve zahteve vezane za proporcionalnost i neophodnost privremene mere, tvrdeći da taj mehanizam zapravo doprinosi olakšavanju vladama Grčke i Italije da se nose sa efektima tzv. migracione krize i da se legalnost odluke ne može ceniti prema retrospektivnoj oceni njene efikasnosti.

Planom o relokaciji koji je Savet Evropske unije predstavio pre dve godine predviđeno je da svaka država članica u skladu sa kvotama primi određeni broj izbeglica koje se nalaze na teritorijama Grčke i Italije, a prema podacima Evropske komisije do 13. septembra 2017. godine, od planiranih 98.255, relocirano je ukupno 28.191 izbeglica, i to 19.670 iz Grčke i 8.521 iz Italije. Mađarska, Austrija i Poljska su se od početka oštro protivile planu i odbijale da učestvuju u sprovođenju plana relokacije, dok su Češka, Bugarska, Slovačka i Hrvatska formalno pristale da prihvate veoma mali broj izbeglica.

Fotografija: REUTERS/Laszlo Balogh