Na sednici Narodne skupštine 22. marta 2018. usvojeni su novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti kao i Zakon o strancima.

Usvajanjem novih zakona Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije i nastoji da učini postupak azila efikasnijim kao i da bolje definiše prava i obaveze stranaca u Republici Srbiji.

Prema novom Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti organi odlučivanja po zahtevima za azil ostaju isti ali se uvode novine u sam tok postupka. Predviđeno je da se uz izražavanje namere za traženje azila vrši i registracija a da potom Kancelarija za azil ima rok od 15 dana da omogući tražiocu azila da zahtev podnese. Ukoliko Kancelarija za azil to ne omogući tražilac azila u roku od 8 dana ima pravo da zahtev podnese pisanim putem. Rokovi za donošenje prvostepene odluke su usklađeni sa dosadašnjom praksom, pa je tako rok za donošenje prvostepene odluke produžen na tri meseca uz mogućnost produženja za tri meseca dva puta. Uvode se ubrzana procedura i procedura na graničnom prelazu gde će organi moći da sprovedu postupak u roku do 30 odnosno 28 dana ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Uvodi se obaveza odlučivanja po odbačenim zahtevima za azil kada sigurna treća zemlja odbije prihvat. Novim zakonom je detaljno definisana uloga Komesarijata za izbeglice i migracije, a uvodi se i pravo na novčanu pomoć licima koja su smeštena u centre za azil.

Novi zakon sadrži odredbu o pravu tražilaca azila na besplatnu pravnu pomoć koju pružaju nevladine organizacije koje se bave pružanjem pravne zaštite izbeglicama.

Novi Zakon o strancima uvodi nov institut privremenog boravka na osnovu humanitarnih razloga koji bi mogao rešiti statusna pitanja lica kojima ne može biti priznato pravo na azil ali koja ne mogu da napuste Srbiju. Takođe uvodi se mogućnost tolerisanog boravka za strance koje nezakonito borave na teritoriji Republike Srbije a koji ne mogu da je napuste.

Novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti primenjivaće se nakon 60 dana a Zakon o strancima nakon 6 meseci.