Na generalnoj skupštini Evropskog saveta za izbeglice i apatride (ECRE) održanoj u oktobru 2017. godine izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković izabrana je za članicu Odbora za region jugoistočne Evrope.

 ECRE je panevropski savez 96 nevladinih organizacije koje štite i unapređuju prava izbeglica, tražilaca azila i raseljenih lica. Misija ECRE-a je promovisanje uspostavljanja pravednih i humanih politika i praksi u oblasti azila u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava.

 Beogradski centar za ljudska prava aktivno se bavi pružanjem pomoći tražiocima azila u Srbiji od 2012.godine kao izvršni partner UNHCR kancelarije u Beogradu, kao i unapređenju pravnog okvira u Srbiji koji uređuje ovu oblast.

 Više informacija možete videti na sajtu ECRE.