Odluka o pružanju privremene zaštite u RS raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine
Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja
Odluka Vlade Republike Srbije o utvrđivanju liste sigurnih država porekla i sigurnih trećih država
Porodični zakon
Pravilnik o kućnom redu u centru za azil
Pravilnik o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini evidencija o licima smeštenim u centru za azil
Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca zahteva za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita
Ustav Republike Srbije
Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže azil, odnosno kojima je odobren azil
Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017–2022.
Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite
Zakon o azilu (2008)
Zakon o azilu i privremenoj zaštiti.
Zakon o izbeglicama
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o graničnoj kontroli
Zakon o prebivalištu i boravištu građana
Zakon o prekršajima
Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o strancima (2018)
Zakon o strancima (2008)
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Krivični zakonik
Uredba o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je odobreno pravo na azil
Uredba o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočIšte ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj