Direktiva Saveta EU 2001-55-EC o minimalnim standardima za dodelu privremene zaštite
Direktiva Saveta EU br. 2003.09.EC o minimalnim uslovima za prijem azilanata u države članice (2003)
Direktiva Saveta EU br. 2004/83/EC o minimalnim uslovima i položaju državljana trećih država ili lica bez državljanstva za sticanje statusa izbeglice (2004)1
Direktiva Saveta EU BR2005-85-EC o minimalnim standardima postupka
Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Preporuka Br 1727 (2005) o ubrzanim postupcima azila u državama članicama Saveta Evrope
Preporuka Komiteta ministara br. R(81) 16
Preporuka Komiteta ministara br. R(84) 1
Preporuka Komiteta ministara br. R(84) 21
Preporuka Komiteta ministara br. R(94) 5
Preporuka Komiteta ministara br. R(97) 22
Preporuka Komiteta ministara br. R(98) 13
Preporuka Komiteta ministara br. R(98) 15
Preporuka Komiteta ministara br. R(99) 12
Preporuka Komiteta ministara br. R(99) 23
Preporuka Komiteta ministara br. R(2000) 9
Preporuka Komiteta ministara br. R(2001) 18
Preporuka Komiteta ministara br. R(2002) 4
Preporuka Komiteta ministara br. R(2003) 5
Preporuka Komiteta ministara br. R(2004) 9
Preporuka Komiteta ministara br. R(2005) 6
Propis Saveta EU (EC) BR. 2725-2000 o uspostavljanju sistema EURODAC
Rezolucija br. 1471 (2005) o ubrzanim postupcima azila u državama članicama Saveta Evrope
Rezolucija Komiteta ministara br. 14 (1967)
Rezolucija Komiteta ministara br. 70 (2) (1970)
Rezolucija Saveta EU o minimalnim garancijama u postupcima