Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: UNHCR

Trajanje: januar 2016 – decembar 2016.

I u toku 2016. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila. Uprkos tome što Zakon o azilu predviđa pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku azila, sama država tu pomoć ne obezbeđuje, pa je na organizacijama civilnog društva da pomognu da se izbeglicama pruži pravna pomoć i informacije kao preduslov ostvarivanju prava koja su im garantovana u Srbiji.Većina izbeglica koje su evidentirane u Srbiji ne zadržava se u našoj zemlji, već nastavlja svoj put ka članicama Evropske unije koje vide kao zemlje sigurnog utočišta. Ipak, postoji i izvestan broj tražilaca azila koji se odlučuje da ostane u Srbiji bilo zbog otežanog pristupa teritoriji država članica Evropske unije bilo zbog toga što je, uz određene teškoće, moguće organizovati život u Srbiji. Beogradski centar je tokom 2016. godine zastupao 331 stranca u postupku azila dok je oko 3.000 izbeglica dobilo pravne savete u vezi mogućnosti traženja azila u Srbiji. U istom periodu Beogradski centar podneo je nekoliko predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, kao i par ustavnih žalbi Ustavnom sudu Srbije, a u cilju zaštite prava tražilaca azila.

Terenski tim Beogradskog centra za ljudska prava je, uz saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, redovno pratio stanje u centrima za azil u kojima su smešteni tražioci azila i ukazivao nadležnim organima, UNHCR i nevladinim organizacijama na potrebe tražilaca azila.

Beogradski centar je intenzivno zagovarao promene i poboljšanja u politici organa Srbije kada je reč o pristupu postupku i funkcionisanju sistema azila, ali i mehanizmu za integraciju osoba koje su u Srbiji dobile azil, budući da je ta oblast suštinski zapostavljena još od stupanja na snagu Zakona o azilu 2008. godine. Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa UNHCR, aktivno nastojao da pomogne ljudima koji su dobili azil da se integrišu u srpsko društvo.

Beogradski centar je nastavio da u toku 2016. godine sarađuje sa nadležnim organima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti putem seminara, treninga i stručnih publikacija. Beogradski centar je u saradnji sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda sastavio i objavio priručnik “Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnog postupku” koji je predstavljen sudijama na četiri okrugla stola, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Takođe, Beogradski centar je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovao obuku za sudije Prvog, Drugog, i Trećeg osnovnog suda kao i za Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na temu “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Takođe, Beogradski centar održao je nekoliko obuka za nevladine organizacije i studente i učestvovao je u mnogim okruglim stolovima i međunarodnim i domaćim konferencijama na temu izgegličkog prava i aktuelnih pitanja izbeglištva.

Tokom 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo je javne rasprave povodom izrade nacrta Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o strancima. Beogradski centar je bio aktivno  uključen u obe javne rasprave i podneo je pisane komentare Ministarstvu unutrašnjih poslova o oba propisa. U istoj godini, a u cilju izveštavanja, zagovaranja sistemskih promena i unapređenja položaja tražilaca azila, predstavnici Beogradskog centra prisustvovali su na 96 sastanaka sa različitim domaćim i međunarodnim akterima i 46 puta su gostovali u različitim medijma. U okviru projekta objavljeno je tri periodična izveštaja o pravu na azil u Srbiji a objavljivanje i predstavljanje godišnjeg izveštaja planirano je za prve mesece 2017. godine.

Making a Difference for Refugee Children in Europe

Donator: International Rescue Committee / DFID UK Aid

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Ovaj projekat predviđa jačanje kapaciteta Srbije u pogledu zaštite maloletnika bez pratnje kako migranata tako i izbeglica. Posebna pažnja se stavlja na one koji nisu ušli u sistem azila u Srbiji i na taj način ne mogu da koriste bilo koji od dostupnih servisa za zaštitu koji su rezervisani za registrovane tražioce azila. U periodu implementacije Beogradski centar za ljudska prava će pružati informacije i pravne savete maloletnicima bez pratnje a takođe će pomagati i u drugim situacijama poput pomoći u pogledu ostvarivanja hraniteljstva. Kao rezultat aktivnosti koje će sprovesti Beogradski centar za ljudska prava u smislu organizacije obrazovnih aktivnosti, treninga i seminara na temu međunarodnog izbegličkog prava i prava deteta kao i međunarodnih standarda predviđa se unapređivanje znanja među relevantnim zainteresovanim stranama koje će pomoći u formiranju sistema zaštite uz poštovanje međunarodnih propisa, skrining mehanizama i kapaciteta za obradu povećanog broja tražilaca azila.

Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

Donator: International Rescue Committee i Open Society Foundations

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji.Beogradski centar za ljudska prava sproveo je aktivnosti usmerene na tri ključne oblasti, a to su:

  • Koordinacija rada implementacionih partnera organizacije International Rescue Committee kada je u pitanju zaštita izbeglica u Dimitrovgradu,
  • Izgradnja mehanizma upućivanja izbeglica i njihovog povezivanja sa institucijama i organizacijama civilnog društva, kako bi se obezbedila adekvatna oravna zaštita izbeglica,
  • Jačanje lokalnih kapaciteta i senzibilisanje lokalnih institucija koje pružaju usluge izbeglicama.

Posebna pažnja pružena je identifikovanju i pravnoj zaštiti posebno ranjivih grupa izbeglica (deca bez pratnje i razdvojena deca, žrtve trgovine ljudima, žrtve eksploatacije i zlostavljanja i sl.).

Beogradski centar za ljudska prava je, u okviru ovog projekta, sproveo obuku za predstavnike organizacija koje se bave zaštitom izbeglica u Dimitrovgradu, kako bi se upoznali sa osnovama izbegličkog prava, prava na azil u Srbiji, principima border-monitoringa, sistemom identifikacije žrtava trgovine ljudima, kao i drugim temama od značaja za posao kojim se bave.

Jačanje kapaciteta Beogradskog centara za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize

Donator :  Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 Trajanje :  decembar 2015 – decembar 2016

Cilj projekta je povećanje kapaciteta Beogradskog centra za ljudska prava u rešavanju pitanja izbeglica i tražilaca azila tokom aktuelne izbegličke krize. Beogradski centar za ljudska prava pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i prati rad institucija odgovornih za sistem azila u Republici Srbiji. Imajući u vidu aktuelnu izbegličku krizu u Evropi, a naročito u zemljama Zapadnog Balkana, a samim tim i veliki porast broja izbeglica u Srbiji, ovaj projekat omogućiće  Beogradskom centru za ljudska prava da angažuje veći broj pravnika i unapredi njihove ekspertize, kako bi na taj način što veći broj izbeglica dobio relevantne informacije o svojim pravima i adekvatnu pravnu pomoć u upravnim i sudskim postupcima. Pored toga, projekat  će  doprineti boljem i sveobuhvatnijem istraživanju i analizi prakse državnih organa koji se bave zaštitom izbeglica u Srbiji, a rezultati istraživanja daće jasniji uvid u sposobnost i spremnost državnih organa da deluju u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama.

Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

Donator: OXFAM

Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

U okviru ovog projekta Beogradski centar za ljudska prava će izraditi pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti. Analiza će biti predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica. Projekat predviđa i okrugli sto na kojem će se analizirati položaj i potrebe ranjivih grupa izbeglica, prvenstveno žena i devojčica, u periodu nakon zatvaranja granica. Tom prilikom biće predstavljen regionalni izveštaj o stanju u ovoj oblasti u Makedoniji i Srbiji. Konačno, Beogradski centar za ljudska prava održaće obuku za zaposlene u OXFAMU i partnerskim organizacijama na temu sistema azila u Srbiji.