29.07.2022.

Pripremila i uredila Mila Stanković, saradnica Beogradskog centra za ljudska prava

Evropska komisija predstavila je novi Akcioni plan EU za integraciju i inkluziju (2021-2027). Trenutni akcioni plan predlaže konkretne akcije, daje smernice i ocrtava finansiranje za inicijative koje imaju za cilj da donesu inkluziju za sve.

Odgovornost za politiku integracije izbeglica, migranata i tražioca azila leži prvenstveno na državama članicama EU. Zajednica je uspostavila brojne mere za podsticanje i podršku nacionalnih i lokalnih vlasti, kao i civilnog društva u njihovim naporima da promovišu integraciju.

Procenjuje se da je oko četvrtina migranata visoko školovana, dok u isto vreme skoro petina migranata ima samo osnovnoškolsko obrazovanje i potrebna im je dodatna podrška. Dodatno, migranti i stanovnici EU sa migrantskom pozadinom igraju jednu od ključnih uloga u evropskoj ekonomiji i društvu. Pandemija virusom COVID-19 je njihove doprinose učinila još vidljivijim. Mnogi su pomogli u trenucima krize kao radnici u neophodnim uslugama, ili kao lekari i medicinski radnici. S tim na umu, jedna je od moralnih dužnosti, ali i jedna od osnovnih vrednosti Evropske Unije, da pomogne i preuzme inicijativu u promociji inkluzije i integracije. Kao što su različite studije pokazale, potpuna integracije migranata u tržište rada bi mogla poboljšati ekonomski rast.

Migranti su često deo različitih oblika socijalizacije u zajednicama dijaspore zemalja članica EU. Dijaspora može da igra ključnu ulogu u podršci uključivanju u društvo, doprinosi investicijama, inovacijama i razvoju, dok istovremeno održava odnos sa zemljama porekla. Uzimajući u obzir različitu situaciju migrantske populacije u državama članicama i podržava države članice i druge relevantne zainteresovane strane u pronalaženju adekvatnog odgovora u njihove politike integracije i inkluzije. Ovaj akcioni plan se, između ostalog, zasniva na dostignućima akcionog plana Komisije iz 2016. godine o integraciji državljana zemalja trećeg sveta.

Naučene lekcije iz akcionog plana za 2016. o integraciji i ključne činjenice i brojke o integraciji i inkluziji. U mnogim državama članicama, akcioni plan je doprineo razvoju ili reviziji nacionalne strategije integracije i pružio je  informacije o korišćenju sredstava za integraciju. U mnogim slučajevima nacionalnim vlastima pružena je tehnička podrška u projektovanju po meri i sprovođenju reformi integracione politike. Međutim, stalni izazovi u vezi sa zapošljavanjem, obrazovanjem, pristupu bazičnim uslugama i socijalnoj inkluziji migranata demonstriraju to da su potrebne dodatne akcije u cilju poboljšanja usluga.

Zbog postojanja nedostatka osnovnih usluga u mnogim ruralnim područjima, migrantima  mogu da nedostaju specifične usluge podrške koje su im potrebne. Štaviše, sprovođenjem akcionog plana iz 2016. godine potvrđeno je da, dok su oblasti koje su ciljane akcionim planom ostaju relevantne i važne, potrebno je uložiti veće snage akcija za promovisanje integracije žena migrantkinja, odnosno za podsticanje uključivanja građana EU sa migrantskom pozadinom, kako bi se domaće društvo na bolji način uključilo u politike integracije i inkluzije i da se radi na ojačanju praćenja i evaluacije ovih politika. Uticaj COVID-19 pandemije na  migranate i građane EU sa migrantskim poreklom takođe je istakla potrebu za povećanim snagama kako bi im se olakšao pristup zdravstvenim uslugama. Između ostalog, ovo jesu jedni od ključnih principa i vrednosti akcionog plana EU o integraciji i inkluziji. Naravno, isti stavovi važe za čitav niz politika inkluzije EU, kao što je navedeno u European Pillar of Social Rights.

Ključni principi i vrednosti EU akcionog plana za inkluziju i integraciju

Inkluzija za sve

Akcije za pomoć migrantima da se integrišu ne moraju i ne bi trebalo da budu na štetu mera za koristi drugim ranjivim ili ugroženim grupama ili manjinama. Ovaj akcioni plan promoviše integrisani pristup inkluziji migranata i ima za cilj stvaranje bliskih sinergija sa postojećim i predstojećim strategijama EU za podsticanje jednakosti i socijalne kohezije kako bi se osiguralo da su svi u potpunosti uključeni i učestvuju u evropskom društvu. Konkretno, to će biti sprovedeno u bliskoj budućnosti kroz interakciju sa predstojećim akcionim planom za sprovođenje Evropskog stuba socijalnih prava i akcionim planom EU za borbu protiv rasizma.

Specifična i ciljana podrška tamo gde je najpotrebnija

Novopridošli migranti se često suočavaju sa mnogim problemima prilikom integracije u evropsko društvo. Govoreći o politikama koje se sprovode, nosioci vlasti bi trebalo da dizajniraju cijane i prilagođene programe kako bi pomogli njihovoj integraciji. Pojedine zemlje članice se suočavaju s poteškoćama u kreiranju ili ekspanziji takvih programa tako da se ostvari određeni stepen podrške.

Prioriteti anti-diskriminacije

Ovaj akcioni plan uzima u obzir lične karakteristike pojedinaca, poput, pola, roda, etničke, religijske, nacionalne ili druge pripadnosti kao i seksualne orjentacije ili invaliditeta koji se mogu odnositi na neku grupu migranata. Konkretno, žene migrantkinje se suočavaju sa dodatnim poteškoćama u poređenju sa migrantskim dečacima ili muškarcima.

Podrška u svim fazama integracionog procesa

Uspešnost integracije se zasniva na ranim intervencijama i dugotrajnoj podršci. Podrška u ranom procesu integracije u društvo je od ključnog značaja. U isto vreme, integracioni proces se ne završava nakon određenog vremenskog perioda, već je znatno dugotrajniji. Predloženi Višegodišnji finansijski okviri 2021-2027 uzimaju u okvir investiciji tokom celokupnog integracionog toka.

Akcije u glavnim područjima

  • Obrazovanje i razvoj veština – U okviru ovog područja glavni fokusi su na – obuhvatanju više dece migranata školskim sistemom, opremanje nastavnog kadra sa neophodnim znanjima i veštinama za rad u multikulturalnim i višejezičnim učionicama, omogućavanje toga da se kvalifikacije ostvarene u ne EU državama brže priznaju kao i veća uključenost migranata u programe učenja jezika ili programe civilnog društva.
  • Zapošljivost – Glavni ciljevi ovog područja su kooperacija na EU, nacionalnom i lokalnom nivou između ključnih aktera tržišta rada kao i migranata međusobno, omogućavanje lakšeg pristupa sredstvima migrantima koji su preduzetnici, veća uključenost žena migrantkinja na tržište rada, brža i bolja procena sposobnosti i veština migranata.
  • Zdravstvo – Glavni ciljevi su informisanje o pravima i jednakost pristupa sistemu i uslugama zdravstvene zaštite koji uključuju i domen mentalnog zdravlja, kao i sprecifične prepreke sa kojima se suočavaju žene migrantkinje koje uključuje prenatalnu i postnatalnu zaštitu.
  • Stanovanje – Glavni ciljevi su omogućavanje pristupa adekvatnom i pruštivom , koje uključuje socijalno stanovanje; borba protiv diskriminacije na tržištu nekretnina, inovativna rešenja u borbi protiv segregacije kroz celu EU.

Akcije koje podržavaju efektivnu integraciju i inkluziju na svim poljima

  • Izgradnja jakih partnerstva za efektivniju integraciju – Jedni od glavnih ciljeva u ovoj oblasti su osnaživanje i omogućavanje glanim akterima da doprinesu integracionom procesu; izgradnja višestrukih partnerstva na EU, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kao i stvaranje prostora za otvoreni dijalog.
  • Povećanje prilika za EU finansiranje pod Višegodišnjem finansijskom okvirom (2021-2027) – podrška zemljama članicama kroz EU fondove ostaje kao jedan od prioriteta Komisije. Pored navedenog, glavni ciljevi su podrška glavnim akterima, uključujući lokalne i regionalne vlasti kao i implementacija inovatnivnih načina finansiranja integracionih aktivnosti.
  • Participacija i susreti s lokalnim društvom – Glavni ciljevi iz ove oblasti jesu uključivanje migranata i EU građana s migrantskom pozadinom u procese donošenja odluka na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i EU nivou; povećanje broja prilika za susrete sa lokalnim stanovništvom kroz kulturne, društvene, umetničke, sportske i druge aktivnosti; davanje ženama migrantima iste prilike za participaciju u društvu; veća informisanost evropskog društva o integraciji i migracijama.
  • Korišćenje novih tehnologija i digitalnih alata za inkluziju i integraciju – Ciljevi se ogledaju kroz korišćenje integracionih servisa u programe integracije; omogućavanje migrantima i EU stanovnicima sa migrantskom pozadinom znanja tako da mogu da ostvare sve benefite onlajn servisa; dizajn i kreacija onlajn servisa se sprovodi kroz uključivanje društva i migranata
  • Proces monitoringa – Sam monitoring se može poboljšati kroz uključivanje nacionalnih vlasti i glavnih aktera u sam proces, sve više prisutnu debatu zasnovanu na dokazima, kao i da se informacije i znanje o integraciju na EU, nacionalnom i subnacionalnom nivou poboljša.