22.01.2021. Austrijski integracioni fond (ÖIF) kao ključni državni organ u oblasti integracije izbeglica, osnovan je 1960. godine u saradnji sa UNHCR-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Austrije. Od januara 2020. godine deo je Ministartstva za integracije.

Preko 450 radnika uključeno je u rad ovog fonda i pomaže integraciju izbeglica u austrijsko društvo. Procentualno stranci i izbeglice u Austriji su najviše nemci, zatim BiH državljani sa 70000, Turska, pa zatim Srbija sa 45000 osoba, Sirija i Avganistan koji počinju da dolaze u Austriju naviše izbeđu 2014. i 2016. godine. Većina stranaca nastanjeno je  glavnom gradu, u Beču.

Integracioni fond u svakom glavnom gradu pokrajine ima po jedan centar (9 centara) i plus 30 mobilnih centara, u vidu pokretnih kancelarija, koji obuhvataju ruralne predele, kako bi izbeglice obavestili o obavezama i pravima. Zakon o integraciji u pargrafu 5. definiše obavezne mere izeglica, dok Zakon o azilu proklamuje obavezno pohađanje nemačkog jezika. Rad integracijonog fonda zapravo se bazira na ova dva zakona.

Tri stuba rada ključna su za integracioni fond: prvi čine orjentacija i savetovanje na jezicima koje izbeglice razumeju, stub dva je učenje i pohađanje nemačkog jezika. Dok treći stub čine: prisustvo fonda u medijima, naučni radovi i publikacije koje fond izdaje. Ključna godišnja izdanja iza kojih fond stoji su: godišnji izveštaj o integraciji i integracijoni barometar sa planovima i preporukama za naredni period.

Integraciioni kursevi najznačajniji su u radu fonda i postupku inegracije, postoje od 2015. godine i traju 8 sati. Čine ih 8 tema: istorija, geografija, pravo, tradicija, kultura, zdravstvena zaštita, obrazovanje na nemačkom jeziku i td.

Od januara 2021. godine integracioni kurs biće proširen na trajanje od 24h, i trajaće umesto ranije jednog dana sada tri dana. Teme antisemitizma, prevencije nasilja, rasizma, ksenofobije i dobrovoljnog rada biće ključne tokom budućeg rada fonda.

Pored obeveznih kurseva fond u svom radu nudu korisnicima i kurseve na dobrovoljnoj bazi: za maloletnike i tinejdžere, kako raspolagati novcem, porez u Austriji, bezbedno korišćenje interneta, ugovorna odgovorost, posebni programi za roditeljsku podršku, kursevi za žene.

Fond je poznat i po posebno kreiranom mentorskom programu za visokokvalifikovane izbeglice. Pogram postoji od 2008. godine uz saradnju sa Privrednom komorom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Korisnicima se stavlja na rapolaganje mentor sa ciljem da ih prati 6 meseci i pomogne da se integriše na tržište rada.

Važan deo rada fonda jeste i medijska prisutnost i rad na lokalu 400 ambpasadora dobre volje Austrijskog integracionog fonda, uspešni ljudi sa izbegličkom pozadinom, glumci, sportisti, drže motivacione govore širom zemlje u školama sa temom multikulturalnosti i uloge izbeglica u kreiranju boljeg i koloritnijeg društva Austrije.

Više na: https://www.integrationsfonds.at/