18.5.2023. Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku kancelarije UNHCR u Beogradu, pripremio je publikaciju: Godinu dana primene privremene zaštite u Republici Srbiji – uporedna analiza i preporuke. Prema podacima UN, međunarodni oružani sukob u Ukrajini doveo je do toga da više od 8 miliona izbeglica potraže utočište negde drugde u Evropi. Kako ne bi došlo do preopterećenja sistema azila država članica u situaciji masovnog priliva izbeglica koja dolaze iz Ukrajine, Savet EU je po prvi put aktivirao Direktivu o privremenoj zaštiti iz 2001. godine. Mehanizam privremene zaštite omogućio je osobama iz Ukrajine sprovođenje pojednostavljenih postupaka za dodeljivanje zaštite i pristup garantovanim pravima. Usklađujući se sa postupanjem EU u vezi sa prilivom izbeglica iz Ukrajine. Republika Srbija je mehanizam privremene zaštite aktivirala 17. marta 2022. godine Odlukom Vlade Republike Srbije. Od tada, Beogradski centar za ljudska prava, kroz izvršno partnerstvo sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu pravnu pomoć i pomoć pri integraciji osobama kojima je odobrena privremena zaštita. Na osnovu svog iskustva, Beogradski centar za ljudska prava imao je prilike da identifikuje određene dobre prakse ali i nedostatke u normativnom okviru i pristupu pravima. Publikacija Godinu dana primene privremene zaštite u Republici Srbiji – uporedna analiza i preporuke zasniva se na analizi nacionalnog normativnog okvira, ali i uporednoj analizi domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, posebno sa Direktivom o privremenoj zaštiti EU. Dodatno, publikaciju prati analiza primene mehanizma privremene zaštite kroz pristup pravima koja su garantovana Zakonom o azilu i privremenoj zašiti poput: prava na rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i dr. Za potrebe publikacije, početkom 2023. godine sproveli smo istraživanje među licima sa odobrenom privremenom zaštitom, sa ciljem razumevanja procesa primene ovog pravnog mehanizma. Na kraju, datim preporukama želeli smo da skrenemo pažnju na određene nedostatke i da kroz otvoreni dijalog unapredimo položaj izbeglica u Republici Srbiji.

Publikacija je dostupna na sledećem linku.