Dokument „Кomplementarni vidovi međunarodne zaštite u Republici Srbiji” ima za cilj da promoviše alternativno pravno i administrativno pitanje regulisanja statusa u oblasti migracija i humanitarne zaštite. Dokument pruža i preporuke za izmenu relevantnih zakona u ovoj oblasti. U pogledu komplementarnih vidova zaštite, važeći zakoni Republike Srbije prepoznaju: privremenu zaštitu, supsidijarnu zaštitu, tolerisani boravak, privremeni boravak iz humanitarnih razloga, privremeni boravak stranca za kog se pretpostavlja da je žrtva trgovine ljudima, privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima i druge. Dokument pruža i kratku uporednu analizu zakonodavnog okvira u nekoliko država članica Evropske unije. Analiza međunarodne zaštite se vrši kroz nekoliko vidova. Dokument počinje analizom izbegličkog statusa, da bi se nakon toga predstavila analizirali dodatnih vidova međunarodne zaštite koji počivaju na principu zabrane proterivanja (non-refoulement) i završilo analizom boravka kao treće grupe vidova međunarodne zaštite.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.