12.11.2021. Izbeglice za izbeglice (IZI) je pilot projektna aktivnosti koju  BCLJP sprovodi od aprila 2021. godine u okviru projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji u izvršnom partnertstvu sa kancelarijom UNHCR-a u Srbiji. Izi je kreiran sa ciljem da se ranjivim kategorijama poput izbeglica i tražilaca azila pruži dodatna podrška kroz asistentsku pomoć već integrisanih izbeglica. Asistenti koji su već ostvarili visok nivo integrisanosti u naše društvo i prošli kroz azilni postupak, kao i kroz integracioni proces pružaju pomoć novim klijentima BCLjP-a. Naši klijenti imaju mogućnost da dobiju senzibilniju podršku kroz razmenu iskustava i saveta sa IZI asistentima. Asistenti su tu da pruže korisne informacije u vezi sa otvarivanjem prava i obaveza izbeglica i tražioca azila i da podele svoje lično iskustvo života u Srbiji.

Naši asistenti, muškarac iz Irana i žena iz Burundija, sa dodeljenim izbegličkim statusom u Srbiji, koji su već integrisani u naše društvo pružaju klijentima BCLJP-a dodatnu podršku u pogledu upoznavanja s procedurom dobijanja radnih dozvola, zamene inostranih vozačkih dozvola, ali i razvijanju društvenih kontakata. Takođe, asistenti imaju priliku da pomažu izbeglicama i tražiocima azila prilikom otvaranja bankovnih računa, dobijanja Bus Plus kartice i različitih medicinskih sertifikata, kao i potvrda iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kroz svoj rad, asistenti naglašavaju značaj učenja srpskog jezika kao prvog i nezaobilaznog koraka u procesu integracije. Poznavanje lokalnog jezika, kao i komunikacija na istom u velikoj meri olakšava život u novom okruženju što pokazuje primer naših asistenata koji su već ovladali srpskim jezikom i ostvarili visok nivo integrisanosti. IZI, kroz podršku asistenata, podstiče punu integraciju koja podrazumeva ovladavanje srpskim jezikom i razvijanje društvenog života izbeglica i tražioca azila u Srbiji.

Asistenti su do sada imali pozitivno iskustvo u pružanju pomoći našim klijentima. Takođe, asistenti se slažu da je pomaganje od strane već integrisanih izbeglica značajno i da dovodi do efikasnije integracije novih izbeglica. IZI aktivnost se jako dopada asistentima jer tako dobijaju šansu da pomažu ljudima, a to je ono što njih lično ispunjava. Na pitanje da li su od klijenata dobijali povratne informacije vezane za njihov rad, asistenti navode da im se klijenti često zahvaljuju i da im mnogo znači kada znaju da je već neko poput njih prošao kroz slične krize i uspeo da se integriše. Klijenti su zainteresovani za lična iskustva naših asitenata koja se tiču prilagođavanju novoj sredini i kulturi, učenju jezika, pronalaženju posla. Često se klijenti žale da im je srpski jezik težak i da se osećaju izolovano. Međutim, primer pozitivne prakse koju naši asistenti promovišu pokazuje da je moguće naučiti novi jezik i prilagoditi se novoj sredini što ohrabruju naše kijente da se više posvete učenju srpskog jezika i tako započnu svoj proces integracije u novom okruženju.

Jedan od asistenata smatra da je zapravo sada mnogo olakšano našim klijentima koji su korisnici IZI-ja jer na taj način dobijaju dodatnu podršku i korisne savete kako da postupe u određenim situacijama. Zanimljiva je konstatacija jednog našeg asistenta da prilikom prvog kontakta sa novim klijentima se dešava da klijenti nisu svesni da je i naš asistent prošao kroz slične krize i situacije kao i oni, i da tek nakon razgovora sa našim asistentom shvate da nisu jedini i sami, kao i da imaju nekoga ko može da ih razume i posavetuje na najbolji mogući način.

Kada je reč o krajnjim korisnicima IZI-ja, njihovo mišljenje o samoj aktivnosti je veoma pozitivno. Drago im je da mogu da dobiju podršku od strane asistenata i da reše neke od problema koji se tiču bankovnog računa ili dobijanja potvrda iz NSZ, kao i da popričaju sa nekim ko može bolje da ih razume i pruži korisne savete u vezi sa procesom integracije u novo društvo. S druge strane, pojedini klijenti bi želeli da dobiju asistente koji dolaze iz iste zemlje porekla jer smatraju da bi im takvi asistenti bili od veće pomoći s obzirom da bi dolazili iz sličnog kulturnog miljea i istog govornog područja. BCLJP nastoji da kroz IZI projektnu aktivnost pruži što većem broju svojih klijenata dodatnu podršku, kao i mogućnost da na što efikasniji način započnu svoj integracioni put u novoj sredini.

IZI nastoji da omogući senzitivniju integracionu podršku osobama koje su u potrebi za takvom vrstom pomoći i da istakne važnost dodatne pomoći ranjivoj kategoriju kao što su izbeglice i tražioci azila. Asistenti i korisnici se slažu da je ovakva vrsta aktivnost vrlo korisna i neophodna u procesu prilagođavanja novoj sredini kao i prevazilaženju kulturoloških i jezičkih barijera, ali isto tako ličnih kriza koje nastaju kao rezultat promene društvene sredine i izbeglištva.