Prema procenama UNHCR, u Srbiji je na kraju aprila 2017. godine bilo oko 7.364 migranata, oko 300 manje u odnosu na kraj marta. Od tog broja, oko 81% (5.985) osoba bilo je smešteno u nekom od 5 centara za azil ili 13 prihvatnih centara širom Srbije, od čega najviše u Obrenovcu, Krnjači, Adaševcima i Preševu. Ostali su i dalje boravili u napuštenim skladištima u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu ili na mestima neformalnog okupljanja u blizini granice sa Mađarskom ili Hrvatskom.

Podaci Kancelarije za azil za april pokazuju da je 552 strana državljanina izrazilo nameru da traže azil u Srbiji, od čega je 504 bilo muškaraca, a 48 žena. Posmatrano prema nacionalnosti, tražioci azila su najčešće dolazili iz Avganistana (348), zatim Pakistana (108) i Iraka (18). Dece je među tražiocima azila  bilo 285, od kojih je 8 bilo bez pratnje roditelja ili zakonskog staratelja.
U toku aprila, Kancelarija za azil registrovala je 2 tražioca azila, nije podnet nijedan zahtev za azil, a obaveljeno je 8 saslušanja za tražioce azila. Kada su u pitanju prvostepene odluke, Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o odbijanju zahteva jednog tražioca azila iz Avganistana i dva rešenja o odbacivanju zahteva za azil za po jednog tražioca azila iz Iraka i Irana. Pored toga, doneto je 8 zaključaka kojima se obustavljaju postupci azila po zahtevima za azil 11 osoba iz Avganistana, Iraka i Kube. S druge strane, ni u aprilu nije doneta nijedna pozitivna odluka, te je ukupan broj dodeljenih utočišta i supsidijarnih zaštita ostao nepromenjen.