Prema UNHCR procenama broj izbeglica i migranata u Srbiji povećao se u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 3.500 lica, od čega je oko 3.100 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u prihvatnom centru u  Obrenovcu (865), centru za azil u Krnjači (523) i u prihvatnom centru u Adaševcima (308). Po broju smeštenih slede prihvatni centri i centri za azil srednje veličine u Principovcu (180), Pirotu (172), Bogovađi (155), Vranju (155), Tutinu (133), Sjenici (129), Kikindi (95) i Somboru (92). Najmanje smeštenih tokom jula bilo je u prihvatnim centrima i centrima za azil u Preševu (73), Banji Koviljači (65), Bujanovcu (56), Bosilegradu (31), Divljani (31) i Dimitrovgradu (25). Iskorišćenost smeštajnih kapaciteta je najveća u Obrenovcu, Bogovađi, Somboru, Principovcu, Vranju i Pirotu dok je najmanja u Preševu, Divljani i Bujanovcu.

Tokom jula 1.021 stranac izrazio je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (967). Takođe su zabeležene 52 izražene namere na aerodromu Beograd. U centre za azil se javilo i smestilo 402 tražioca azila, dok je centre samoinicijativno napustilo 267 tražilaca azila.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u julu najviše je bilo državljana Pakistana (326), Avganistana (285), Irana (189), Bangladeša (60), Iraka (57) i Sirije (33). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Eritreje, Indije, Liberije, Libije, Makedonije, Maroka, Nepala, Nigerije, Palestine, Rusije, Somalije, Tunisa i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 926 je bilo muškaraca a 95 su bile žene. Od tog broja 262 je bilo maloletno, od kojih je 132 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom jula registrovano je devet tražilaca azila. Podneto je 48 zahteva za azil, a Kancelarija za azil obavila je dva saslušanja.

U julu Kancelarija za azil donela je dva rešenja kojim se odobrava utočište za dva lica koji su državljani Irana i jedno rešenje kojim se dodeljuje supsidijarna zaštita za pet državljana Libije. Kancelarija za azil donela je jedno rešenje kojim se odbija zahtev za azil za jedno lice poreklom iz Gane.

Foto: Marco Verch (CC BY 2.0)