Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji ostao je nepromenjen i iznosio je oko 3.600 osoba, od čega je 3.000 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (778), Adaševcima (290) i Principovcu (234) kao i centru za azil u Krnjači (527). U maju najveći broj smeštenih bio je poreklom iz Avganistana i Irana. Među smeštenim najviše je muškaraca (66%), slede deca (25%) a najmanje je bilo žena (9%).

Tokom maja 1.174 stranca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (1.128) i na graničnim prelazima (22). Takođe registrovano je i 19 izraženih namera na aerodromu u Beogradu i pet pri Kancelariji za azil.

Među onima koji su izrazili nameru da zatraže azil u maju najviše je bilo državljana Pakistana (463), Avganistana (295), Iraka (143), Bangladeša (109) i Sirije (77). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Burundija, Eritreje, Gruzije, Indije, Irana, DR Konga, Kube, Libije, Maroka, Palestine, Rusije, Somalije, Tunisa i Turske. Od ukupnog broja tražilaca azila 1.111 su bili muškaraci a 63 su bile žene. Od tog broja 244 je bilo maloletno, od kojih je 86 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom maja lično je podneto 19 zahteva za azil a pisanim putem tri zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 12 saslušanja.

U maju Kancelarija za azil donela je četiri rešenja o dodeljivanju supsidijarne zaštite za četiri osobe poreklom iz Pakistana i Sirije (po dvoje) i četiri rešenja o odbijanju zahteva za azil za šest lica od kojih je su troje državljani Bugarske i troje državljani Irana.

Foto: Joanna Malinowska – freestocks.org (CC0 1.0)