Prema procenama UNHCR, u Srbiji je na kraju marta 2017. godine bilo oko 7.720 migranata, oko stotinu više u odnosu kraj februara. Od tog broja, oko 85% osoba bilo je smešteno u nekom od 17 centara za prihvat širom Srbije, od čega najviše u Obrenovcu, Krnjači, Adaševcima i Preševu. Ostali su i dalje boravili u napuštenim skladištima u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu ili na mestima neformalnog okupljanja u blizini granice sa Mađarskom ili Hrvatskom.
Podaci Kancelarije za azil za mart pokazuju da je 707 stranih državljana izrazilo nameru da traže azil u Srbiji, od čega je 82% bilo muškaraca, a 18% žena. Posmatrano prema nacionalnosti, tražioci azila su najčešće dolazili iz Avganistana (45%), zatim Iraka (20%) i Pakistana (16%). Dece je među tražiocima azila  bilo 336, od kojih je 6 bilo bez pratnje roditelja ili zakonskog staratelja.
U toku marta, Kancelarija za azil registrovala je 21 tražioca azila, 17 osoba podnelo je zahtev za azil, a obaveljeno je 11 saslušanja za tražioce azila iz Avganistana, Gane, Gvineje, Iraka i Ukrajine. Kada su u pitanju prvostepene odluke, Kancelarija za azil donela je jedno rešenje o odbijanju zahteva jednog tražioca azila iz Somalije i četiri rešenja o odbacivanju zahteva za azil tražilaca azila iz Avganistana, Irana i Sirije. Pored toga, doneto je 17 zaključaka kojima se obustavljaju postupci azila po zahtevima za azil 24 osobe iz Avganistana, Iraka, Kube, Pakistana i Sirije. S druge strane, ni u martu nije donesena ni jedna pozitivna odluka, te je ukupan broj dodeljenih utočišta od 2008. godine 41, a supsidijarnih zaštita 49.