Prema UNHCR procenama broj izbeglica, tražilaca azila i migranata u Srbiji ostao je uglavnom nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je 4.202 lica, od čega je 3.625 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre. Najviše osoba smešteno je u prihvatnim centrima u Obrenovcu (752), Adaševcima (478) i Principovcu (336) kao i centru za azil u Krnjači (601). U martu najveći broj smeštenih bio je poreklom iz Avganistana i Irana. Među smeštenim najviše je muškaraca (65%), slede deca (25%) a najmanje je bilo žena (10%).

Tokom marta 693 stranca izrazilo je nameru da zatraži azil u Srbiji, najviše namera za traženje azila izraženo je u policijskim stanicama (594) i na graničnim prelazima (97). Takođe je registrovane su i dve izražene namere pri Kancelariji za azil.

Među onima koji su izrazili nameru da traže azil u martu najviše je bilo državljana Avganistana (242), Pakistana (191), Sirije (112), Palestine (25) i Irana (23). Nameru da traže azil izrazile su i osobe iz Alžira, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Burundija, Egipta, Eritreje, Grčke, Indije, Iraka, Jordana, Kazahstana, Libije, Malija, Maroka, Nigerije, Rumunije i Tunisa. Od ukupnog broja tražilaca azila 664 je bilo muškaraca a 29 su bile žene. Od tog broja 162 je bilo maloletno, od kojih je 43 bilo bez pratnje roditelja ili staratelja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti tokom marta lično je podneto 18 zahteva za azil a pisanim putem 7 zahteva za azil. Kancelarija za azil obavila je 16 saslušanja.

U martu Kancelarija za azil donela je dva rešenja o dodeljenom utočištu za četiri lica, od čega je jedan državljanin Irana a troje su državljani Kube. Takođe Kancelarija za azil je donela dva rešenja o dodeljenoj supsidijarnoj zaštiti za sedam lica i to za četiri državljanina Iraka i tri državljanina Sirije. Kancelarija za azil donela je četiri rešenja o odbijanju zahteva za azil za četiri lica od kojih su troje državljani Irana a jedan je državljanin Pakistana. Tokom marta doneto je i tri rešenja o odbacivanju zahteva za azil za tri lica, i to za tri državljanina Pakistana.

Foto: Joanna Malinowska – freestocks.org (CC0 1.0)