Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava usvojio je 4. marta 2022. godine Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Pakta o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima.

Nakon trodnevnog razmatranja alternativnih izveštaja Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN sa sedištem u Ženevi, među kojima je 21. februara razmatran i tematski izveštaj Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava čiji je član i Beogradski centar za ljudska prava Komitet je uputio zaključne preporuke Srbiji, sa posebnim osvrtom na izbeglice, tražioce azila i migrante.

Tematski izveštaj Platforme u delu koji se tiče pristupa ekonomskim, socijalnim i kulturinim pravima izbeglica, tražioca azila i migranata pripremio je tim Beogradski centar za ljudska u kome smo posebno izdvojili probleme poput: otežanog pristupa pravu na rad i visokih iznosa taksi za radne dozvole. Komitet je upoznat i sa temom diskriminacije izbeglica i tražioca azila u postupcima otvaranja bankovnih računa, otežanim pristupom zdravstvenoj zaštiti izbeglica i tražioca azila koje žive na privatnoj adresi, neujednačenoj praksi pristupa subvencijama za vrtiće dece izbeglica, ali i pravu na stanovanje. Izveštajem je obuhvaćen i problem dugogodišnjeg ugrožavanja slobode kretanja koji proizilazi iz nemogućnosti dobijanja putne isprave i potpune naturalizacije izbeglica, odnosno prijema u državljanstvo.

Nakon poslatih izveštaja Komitet je razgovarao i sa državnom delegacijom Srbije o istim temama i ugrožavanju ekonomskih i socijalnih prava od 2014. godine.

Komitet izražava zabrinutost zbog suštinske diskriminacije sa kojom se suočavaju ugrožene i marginalizovane grupe među kojima su i izbeglice, tražioci azila i migranti. Zabrinutost Komiteta odnosi se i na pristup pravu na rad, socijalnoj zaštiti, pravu na stanovanje, pristup zdravstvenim uslugama i pravu na obrazovanje izbeglica, tražioca azila i migranata. Konstatovano je da se situacija dodatno pogoršala porastom govora mržnje, uključujući govor mržnje na društvenih mrežama.

Kroz preporuke Komitet je apelovao na državu članicu da intenzivira svoje napore na promovisanju ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije Roma i pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, izbeglica, tražilaca azila, interno raseljenih lica i pripadnika LGBTI zajednice.

Preporuke koje je Komitet dao u kontekstu zaštite prava izbeglica, migranata i tražioca azila odnose se na: unapređenje postupka azila, unapređenja uslova u prihvatnim centrima kao i pristup zdravstvenoj zaštiti. Posebno je izdvojeno da država mora unaprediti pristup obrazovanju kroz adekvatnu podršku, uključujući učenje srpskog jezika. Komitet je i dalje zabrinut zbog kontinuiranih neadekvatnih uslova prijema, kao i odsustva konkretne podrške deci bez pratnje i razdvojenoj deci.

Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, Komitet je konstatovao da su izbeglice i tražioci azila, posebno oni koji žive na privatnoj adresi, imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti.

Komitet je konstatovao da je delegacija Srbije predočila konkretan plan za ratifikaciju Opcionog protokola uz Pakt do kraja 2022. godine. Međutim, Komitet je i dalje zabrinut zbog odsustva sudskih odluka koje se pozivaju na odredbe Pakta u svojim odlukama i nedostatak specijalizovane obuke za sudije, tužioce i advokate.

Preporuke Komiteta usmerene na poboljšanje položaja izbeglica, tražioca azila i migranata, ali i ostalih ugroženih kategorija stanovništva prevedene na srpski jezik, možete pronaći ovde. Beogradski centar za ljudska prava nastavlja da prati implementaciju ovih preporuka u saradnji sa Savetom Vlade za praćenje implementacije UN preporuka.