Republika Srbija, kao članica Konvencije o pravima deteta i fakultativnih protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji i o učešću dece u oružanim sukobima, u skladu sa članom 44 Konvencije, ima obavezu da Komitetu za prava deteta, koji prati primenu Konvencije, podnosi inicijalni i periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.  Komitet za prava deteta usvojio je 3. februara 2017. godine Zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji, koja predstavljaju listu pitanja i problema na kojima Srbija treba da radi u narednom periodu, u cilju unapređenja prava deteta u Srbiji i izvršavanja obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i fakultativnih protokola. Usvajanju Zaključnih zapažanja prethodio je proces razmatranja izveštaja i odgovora na dodatna pitanja koje je podnela Vlada Srbije, alternativnih izveštaja organizacija civilnog društva i usmene rasprave koja je održana 24. januara 2017. godine.

U delu izveštaja koji se odnosi na položaj nepraćene ili razdvojene dece izbeglica i tražilaca azila u Srbiji, Komitet za prava deteta je, pored isticanja napora Srbije u cilju unapređenja uslova u prihvatnim centrima i prilagođavanja sistema zaštite potrebama ove dece, istakao i nedostatke u praksi. Prvenstveno, Komitet je ukazao na činjenicu da se Zakon o azilu nedovoljno osvrće na poseban tretman dece izbeglica i dece tražilaca azila, a ne postoje ni odgovarajuće procedure za njihovu identifikaciju niti dovoljno prevodilaca u pograničnim delovima, što povećava rizik da nepraćena deca koja ulaze na teritoriju države članice ne budu prepoznata kao takva. Komitet se osvrnuo i na neblagovremeno postavljanje pravnih zastupnika i staratelja i praksu smeštanja nepraćene ili razdvojene dece koja zatraže azil u Srbiji u centre za azil, u kojima ne postoje adekvatni smeštajni kapaciteti niti obučeno osoblje koje bi moglo da im pruži efikasnu negu 24 sata 7 dana u nedelji. Pored toga, Komitet je istakao da su neka nepraćena i razdvojena deca vraćena u procesu readmisije bez procene najboljeg interesa deteta i bez informisanja deteta da ima pravo da traži azil na jeziku koji razume.

U skladu sa utvrđenim nedostacima, Komitet za prava deteta dao je nekoliko preporuka za unapređenje prakse kada je u pitanju pravna zaštita nepraćene ili razdvojene dece izbeglica i tražilaca azila u Srbiji. Prvo, potrebno je da se uspostavi pravična i efikasna procedura azila koja će uzimati u obzir poseban položaj dece, kako u proceduralnom tako i u suštinskom smislu, koja bi sistematski identifikovala i pružala nepraćenoj ili razdvojenoj deci izbeglicama odgovarajuću zaštitu i podršku, kao i da razmotri izmene relevantnih zakona, uključujući i Zakon o azilu. Drugo, Komitet predlaže da Srbija obezbedi punu inkluziju nepraćene ili razdvojene dece tražilaca azila i izbeglica u postojeći sistem zaštite dece, da im obezbedi smeštaj u hraniteljske porodice ili institucije koje su adekvatne za njihov uzrast, pol/rod i potrebe, u skladu sa procenama najboljeg interesa u svakom pojedinačnom slučaju, kao i da uspostavi specijalizovane usluge za decu sa emocionalnim, psihološkim i problemima u ponašanju. Treće, Srbiji se predlaže da obezbedi sistematsko informisanje sve dece tražilaca azila o njihovim pravima i obavezama, proceduri azila i dostupnim uslugama kako bi se sprečio njihov boravak van zvaničnih centara zbog straha od deportacije, kao i da preduzme neophodne korake da zaštiti nepraćenu decu od krijumčarskih mreža. Četvrto, Komitet predlaže Srbiji da obezbedi puno poštovanje principa nevraćanja (non-refoulement) i olakša pristup postupku azila deci koja su u potrebi za međunarodnom zaštitom u skladu sa članovima 6, 22 i 37 Konvencije. I peto, Srbiji je upućena preporuka da svoj deci koja se nalaze na njenoj teritoriji garantuje pravo na sticanje državljanstva, bez obzira na pravni status njihovih roditelja.

Iako preporuke Komiteta za prava deteta nisu pravno obavezujuće, one pomažu državama članicama da ispune svoje obaveze u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.

Zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji dostupna su na engleskom jeziku na ovom linku.