U februaru 2017. godine na mreži Asylum Information Database (AIDA) objavljen je obnovljeni izveštaj o stanju u oblasti azila i integracije izbeglica u Srbiji, koji je pripremio Beogradski centar za ljudska prava. U izveštaju su predstavljeni najnoviji statistički podaci koji se tiču postupka azila u Srbiji, kao i pravni okvir i praksa u pristupu i sprovođenju postupka azila. Pored toga, opisani su uslovi u prihvatnim centrima i centrima za azil i predstavljeni problemi sa integracijom osoba koje uživaju međunarodnu zaštitu u Srbiji.

U izveštaju su konstatovani neki od najvećih problema u sistemu azila, na koje su u prethodnom periodu ukazivale međunarodne i nevladine organizacije iz Srbije, među kojima i Beogradski centar za ljudska prava. Jedan od problema vezan je za praksu Kancelarije za azil, kao prvostepenog, i Komisije za azil, kao drugostepenog organa u postupku azila, i automatsku primenu principa sigurne treće zemlje i odbacivanje zahteva za azil tražiocima azila koji su u Srbiju ušli iz Bugarske i Makedonije, koje su Odlukom Vlade Republike Srbije 2009. godine stavljene na listu sigurnih trećih država, ne ulazeći u meritum. U 2016. godini Kancelarija za azil je donela 53 odluke o odbacivanju zahteva za azil u odnosu na 65 tražilaca azila, što predstavlja više od polovine svih postupaka u kojima je Kancelarija za azil odlučivala.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se Srbija susrela u 2016. godini bilo je obezbeđivanje smeštaja i elementarnih životnih uslova povećanom broju osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom koje se u Srbiji zadržavaju mnogo duže nego prethodne godine. Do kraja 2016. godine, više od sedam hiljada migranata nalazilo se u Srbiji, a oko 82% ih je bilo smešteno u prihvatnim centrima, gde su čekali svoj red da podnesu zahtev za azil u Mađarskoj i na taj način legalno pređu granicu. Ostali su boravili u napuštenim objektima u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu i drugim mestima neformalnog okupljanja u blizini granice sa Mađarskom.

Kompletan izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku.